In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Ny forskning ger betonghusen höga ljudbetyg

En ny enkätstudie visar att stegljud uppfattas som mer störande i trähus än betonghus. Men små detaljer kan förstöra upplevelsen i ett betonghus. Dessutom visar studien att uppmätta värden och de boendes upplevelse inte alltid stämmer överens. Det skriver Christian Simmons, forskare och konsult i byggakustik, i senaste numret av Tidskriften Betong. Här följer en kortare version av artikeln.

      

Det har gjorts flera rikstäckande enkätundersökningar som visat hur folk upplever ljudet i hus byggda på 1900-talet. Men det har saknats enkäter från nyare hus och det finns ingen återkoppling till huskonstruktionerna. Därför är det svårt att veta vilka krav man ska sätta i BBR och andra regelverk.

Med hjälp av SBUF, Formas och Vinnova har det nu gjorts en studie som grundar sig på enkäter för nyare hus, där de boende har satt betyg på sin ljudmiljö. Studien omfattade fem hus med betongstomme och fem hus med trästomme. Vi har även gjort mätningar och beräkningar av ljudisoleringen i husen och jämfört dem med de subjektiva betygen. Jämförelserna leder till flera intressanta slutsatser. Det visar sig, att hus byggda med stommar av betong respektive trä har såväl starka som svaga sidor, men även att det finns stora skillnader mellan byggsystemen.

Enkäterna visar såsom i tidigare studier, att de flesta som bor i hus av betong är nöjda eller ganska nöjda med ljudisoleringen. Men en femtedel var ändå inte helt nöjda. Kommentarer och besiktningar i husen pekar på ett antal detaljer som kan göras bättre. Väggar av 20 cm betong och bjälklag av 24 cm betong isolerar tydligen bra mot luftburet ljud (TV, röster m.m.), men stegljuden skulle behöva dämpas lite till. Detta kan göras på flera sätt, antingen med 2-3 cm tjockare bjälklag eller med bättre golvunderlag.

Trafikbuller stör mer än förväntat, vilket kan bero på att man inte projekterat rätt, att fönstren inte är täta, eller att omgivningen är bullrig. Intressant nog är det ofta installationer som stör, som borde vara enkla och billiga att rätta till. Här kan nämnas buller från ventilationen, kyl och frys samt stomljud från hiss, wc med mera.

Hus med betongstomme ger bra förutsättningar att uppfylla både BBR:s minimikrav på luft- och stegljudsisolering med marginal. Men för att få ett optimalt resultat måste man jobba mera med ett antal detaljer. Den svaga länken begränsar den upplevda ljudmiljön i huset och då hjälper det föga att man bekostat tjocka bjälklag och väggar.

I de trähus som studerats tycker de boende att luftljudsisoleringen är bra. Installations- och trafikbuller kan avskärmas effektivt i hus med dubbla väggar och bjälklag. Vibrationer i lätta bjälklag från till exempel trappor, tvättmaskiner, fläktaggregat och liknande kan vara begränsande för vilka maskiner som kan placeras intill rum med ljudkrav.

Ett överraskande resultat är att stegljud uppfattas som störande, till och med mycket störande. Mer än hälften av de svarande känner sig störda och många markerade att de känner sig mycket störda av stegljud. Svaren skiljer sig åt beroende på byggsystem och man bör vara försiktig med att generalisera resultaten från denna relativt begränsade studie.

En försiktighetsprincip kan därför vara att tills vidare upphandla trähus med krav på enkätstudier eller liknande som visar vad de boende i hus med det aktuella byggsystemet tycker om ljudförhållandena. Det har även visat sig att ljudisoleringen i trähus varierar mer än i betonghus och man bör därför låta kontrollmäta stegljudsnivån i samtliga lägenheter vid besiktningen.

Läs hela rapporten här

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!