Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fuktproblem med prefabricerat?

Fråga Experten: Fuktproblem med prefabricerat?

Fråga Experten

Har en prefabricerad ytterväggskonstruktion för flerbostadshus bestående av betongelement/mineralullsisolering/lättbetong och fasadskikt av puts liknande fuktproblem som “enstegstätade putsfasader på regelstomme”?
/Kjell

Fasader som skadats är lätta väggar med träregelstomme och kartonggipsskivor. Båda dessa material består av organiska ämnen, som angrips av giftig mögelsvamp när fukten tränger in vid normalt förekommande temperaturer. Problemet med de enstegstätade fasaderna är  i  första hand att putsskiktet på isoleringen inte tätar tillräcklig mot utifrån kommande vatten. Det kan bero på att sprickor uppträder i skiktet eller att tätningar vid anslutning mot exempelvis takfot, fönster och balkonger är otillräckliga. Även små sprickor kan vara fatala när regn och vind samverkar, så att det på fasaden uppstår en vandrande vattenfilm, som av vindtrycket pressas in i sprickan/otätheten. Isoleringen bakom sprickan i det tunna putsskiktet utgör inte tillräckligt vindskydd. Istället pumpas regnvattnet in i ytterväggskonstruktionen av vindtrycket. Problemet förstärks när invändig diffusions-och vindtätande plastfolie läcker.

Normalt tätas den lätta väggen med folie som tejpas och kläms, men svårigheter uppstår vid anslutningar mot bjälklag, fönster och väggar. Svaret på frågan är att betongkonstruktionen du beskriver saknar båda de kriterier som skadar den enstegstätade lätta fasaden. Sprickor i putsen överför inte luft/regnvatten utifrån och in i konstruktionen eftersom lättbetongen bakom putsen tätar mot varierande lufttryck. Dessutom visar mätningar att en yttervägg med inre skiva av betongelement utgör mycket god tätning mot lufttryckskillnader. Fukt/mögelskador har  inte inträffat i sådana fall även om puts och putsbärande värmeisolering utförts på samma sätt som för de lätta ytterväggarna. Vatten uppträder även i betongväggar exempelvis som byggfukt, men organiska material, som orsakar mögel, saknas i den konstruktionen, och vintertid diffunderar fukten ut idet fria. Idag använder svenska entreprenörer inte längre den skadebenägna lätta konstruktionen, vilket bland annat lett till att betong- och stålregelkonstruktioner tagit stora marknadsandelar av trä inom produktion av flerbostadshus.

Arne Hellström