Hem Hållbarhet Cementa söker nytt täkttillstånd i Slite

Cementa söker nytt täkttillstånd i Slite

Under 2017 skickar Cementa in en ansökan för fortsatt brytningstillstånd på Gotland. Enligt ett pressmeddelande från Cementa är kalkstenen nödvändig för att kunna förse Sverige med ett nödvändigt byggmaterial, betong.

Den kalkstensfyndighet som finns i gotländska Slite spelar idag – och kommer under minst ett sekel framåt – behöva spela en avgörande roll för cementförsörjningen i Sverige. I förlängningen garanterar den fortsatt tillgång på en nyckelkomponent i det svenska betongbyggandet. Betong består av krossad sten och grus som med hjälp av cement och vatten binds samman till betong. Det är cement som är bindemedlet, ”limmet”, i betongen. Kalksten är huvudråvaran i cement.

Årligen används 30 miljarder ton betong runtom i världen för att bygga bostäder, säkerställa trygg vattenförsörjning och avloppshantering, skapa stommen i energiförsörjningen och bidra till fungerande infrastruktur. I Sverige ska det fram till 2025 byggas 700 000 nya bostäder, utöver stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, utbyggnad av tunnelbanan, Västlänken och Ostlänken. Betong, och cement, är en nödvändighet för att detta ska vara genomförbart.

Cementa har som producent ansvar för att tillverka cement med största möjliga miljöhänsyn, både utifrån klimat- och naturvärdesfrågor. Just nu förbereder Cementa sin ansökan om fortsatt kalkstensbrytning efter 2021. I Västra brottet finns kalksten kvar att bryta i ungefär tio år till. På File hajdar vill Cementa bryta cirka 15 meter djupare än idag. Ambitionen är ett 20-årigt brytningstillstånd.

Nu pågår utredningar för att få kunskap om på vilket sätt brytningarna kan göras med så stor hänsyn som möjligt till aspekter som geologi, vattenpåverkan, vibrationer och natur- och kulturvärden. Cementproduktion är en mycket långsiktig verksamhet sett till de investeringar och den produktionskapacitet som byggts upp. Då är det viktigt att veta att råmaterialtillgången är säkrad.

Skälen till att fortsätta bryta kalksten just i Slite är flera. Närheten till cementfabriken är en förutsättning: korta transportvägar för frakt av stenmassor är nödvändigt av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Täkten har redan en etablerad infrastruktur på plats. Alternativet skulle vara att ta nya stora områden i anspråk. Dessutom är marken som Cementa en gång förvärvade särskilt lämplig till cementproduktion tack vare stenens goda kvalitet.

Under hösten och vintern 2016 kommer samråd att hållas. Cementa förbereder nu en miljökonsekvensbeskrivning som ska granskas och bedömas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Under 2017 får domstolen tillståndsansökan som därefter skickas på remiss.