Hem Hållbarhet Ramböll förstärker Hamnbanan i Göteborg

Ramböll förstärker Hamnbanan i Göteborg

Från vänster: Erik Hallgren, Trafikverket, Per Åkesson, Ramböll, Ali Sadeghi, Trafikverket, Christer Wikberg, Ramböll, Svante Jonsson, Trafikverket, Erik Lööv, Trafikverket. Foto: Oscar Hammargren, Trafikverket.

Göteborgs hamn är den största i Norden och ett nav för den skandinaviska godstrafiken. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs hamn och övriga Sverige och behöver byggas ut för att klara kommande kapacitetsbehov. Ramböll har vunnit uppdraget att ta fram bygghandling för utförandeentreprenad för sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.

− Vi vann projektet i hård konkurrens, mycket tack vare en stark uppdragsledarorganisation och höga poäng på vårt sätt att beskriva hur vi avser att bedriva projektet från ax till limpa. Projektet stärker vår ambition att vara den ledande konsulten inom samhällsbyggnadstjänster i Göteborgsregionen, säger Anders Wiktorson, divisionschef för Transport på Ramböll.

Mer än hälften av den 1,9 kilometer sträckningen kommer att gå i tunnel, omväxlande i berg och betong. Öster om tunneln kommer tråg och stödkonstruktioner anläggas för att ta upp höjdskillnader mot omgivningen. På den västra sidan kommer höga tråg byggas för att öka säkerheten och minska bullret för kringboende och minska markintrånget. Att projektet kommer byggas i tätbebyggt område gör det än mer komplicerat.

− Projektet behöver ta hänsyn till trädproblematiken inom Krokängsparken, störande masstransporter och säkra tillgänglighet och trygghet under byggtiden, berättar Per Åkesson, affärsområdeschef på Ramböll, i ett pressmeddelande.

Sträckan ska gå från enkelspårig till dubbelspårig järnvägstrafik för att säkerställa framtida godstransporter till och från Göteborgs hamn och övrig industri på västra Hisingen. En central del i uppdraget är det ska ha rimliga konsekvenser för trafiken och påverkan på omgivningen och samtidigt vara kostnadseffektivt.

Atkins är med som underkonsult i uppdraget som omfattar bygghandling för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och att bistå vid drifttagning, inkoppling och överlämnande. Det innebär att teamet kommer leverera tjänster inom ett flertal teknikområden som berg, betong & konstruktion, geoteknik, miljö, mark & väg, VA, gestaltning, BIM samt risk och säkerhet.

− Det är viktigt att förfrågningsunderlaget till entreprenören uppfyller miljökraven, men inte begränsar entreprenören att planera byggskedet effektivt. Rent tekniskt är det en utmaning att klara grundvattennivåer och sättningskrav i övergången mellan anläggningsdelar, säger Per Åkesson

Projektet kommer att startas omgående och färdig bygghandling kommer att levereras under 2018. Utbyggnaden av sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo beräknas starta våren 2019 och vara färdigställd under 2022.