Hem Fråga Experten Fråga Experten: Metoder för härdning?

Fråga Experten: Metoder för härdning?

Fråga Experten

Vilka metoder finns det för efterhärdning av betong och varför är det viktigt att efterhärda betongen?
/Abbe

Betong behöver skyddas mot uttorkning, framför allt i tidig ålder. Härdning och skydd bör starta så tidigt som möjligt och sedan fortgå en tid. Hur länge beror på en rad faktorer, såsom väder (temp och RF) och vind, betongsammansättning (främst reaktionshastighet cement), och hur stora eventuella sprickor man kan acceptera. Härdning och skydd kan också handla om temperatureffekter, där exempelvis allt för stora temperaturskillnader (ca 20 grader) över tvärsnittet riskerar temperatursprickor. Betongen skapar ju sin egenvärme under de första dygnen och ytorna kan samtidigt riskera att kylas ner, något som är extra viktigt att beakta vid lite tjockare konstruktioner (ca 400 mm). En annan viktig sak att beakta är att se till att betongen inte fryser i tidigt skede (innan den uppnått ca 5 MPa). Härdning och skydd kan också handla om åtgärder innan gjutning, såsom att se till att underlaget och form inte suger vatten eller är allt för kalla, eller att man reser vindskydd eller sätter upp regnskydd.

Generellt eftersträvar man att betongen hålls fuktig/blöt så länge som möjligt, men man vill inte att vatten blandar upp sig med den färska betongen. Det finns också tillfällen när det kan vara olämpligt att tillför vatten, som i fall där man har krav på tidig/snabb uttorkning. Men då brukar också slutresultatet bli lite sämre (sprickor, porös yta, mm). Härdning och skydd är alltså främst kopplat tidig uttorkning (plastiska krympning) samt temperatur (differens, variationer och tidig frysning), men även att förhindra skadliga vibrationer/rörelser i tidig skede. Härdning och skydd handlar inte så mycket om uttorkning i senare ålder (efter några veckor), då det främst är kopplat till att hålla ner sprickbredder med tillräcklig sprickarmering eller minskad grad av tvång (till viss del även betongsammansättning).
Inom bostadsbyggandet slarvas det ofta med härdning och skydd, medans man på anläggningssidan är duktiga på detta.

För att svara på den första av dina frågor, så brukar man prata om fem härdningsmetoder:
1. Låta formen sitta kvar
2. Täcka betongytan med plast eller annat ångtätt material
3. Täcka med fuktigt textil (som i sin tur skyddas mot uttorkning med exempelvis plast)
4. Hålla ytan konstant våt, exempelvis med vattendimma eller liknande
5. Lägga på en så kallad membranhärdare (finns olika typer med varierande effekt)

Härdningen är en förutsättning för att få till en bra slutprodukt, kopplat till tidiga åtgärder för att säkerställa minimal sprickbildning (plastisk krympning och temperatur) och fullgod hydratation (cementets reaktion med vatten). Bristfällig härdning riskerar problem med beständighet (armeringskorrosion och frostresistens), frysskador, otäthet (luft, vatten, radon, mm) och dålig ythållfasthet/nötningsmotstånd. Sprickbildning kan, förutom beständighetsproblematiken (karbonatisering samt inträngning av klorider och andra skadliga ämnen), vara förfulande och skapa oro (rädsla för ras) samt vara ett hygieniskt problem. Det finns en utförandestandard (SS-EN 13670-1), med ett avsnitt om härdning och skydd. Här finns fyra härdningsklasser (1-4) som kan föreskrivas, kopplade till krav på täthet, sprickbredder, exponeringsklasser, livslängd, mm. Här finns också de olika härdningsmetoderna beskrivna, samt riktvärde på hur länge härdningen minst skall fortgå.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group