Hem Hållbarhet Plastavfall blir energi i produktionen

Plastavfall blir energi i produktionen

En cementugn är en lämplig plats för förbränning av restmaterial.

I en artikel med rubriken “Här brinner plasten som du har sorterat” skriver Dagens Nyheter att en leverantör av plastavfall till Cementa i Slite kan ha levererat material som hade kunnat bli ny plast.

– För oss är det viktigt att respektera och arbeta i linje med avfallshierarkin, vilket innebär att man så långt som möjligt återanvänder eller återvinner materialet i nya liknande produkter. Först om det inte är möjligt använder vi det som bränsle, säger Anders Jansson, marknadsdirektör på Cementas systerbolag HC Miljö, i ett pressmeddelande.

HC Miljö ansvarar för anskaffa avfall till Cementas fabriker där restmaterial som av ekonomiska eller praktiska skäl inte går att återvinna, till exempel plast, används som bränsle i tillverkningen. Innan materialet når fabriken passerar det en kedja av specialiserade aktörer där var och en ansvarar för att följa gemensamma miljöprinciper. En cementugn är en lämplig plats för ändamålet eftersom det sker i höga temperaturer i ett slutet system. Samtidigt går askan från avfallet in som ett råmaterial i cementen.

Genom att använda alternativa avfallsbaserade bränslen vill Cementa så långt som möjligt minska mängden fossila bränslen. Slitefabriken använder idag till 58 procent alternativa bränslen och har därmed hittills minskat utsläppen av koldioxid med mer än 170 000 ton årligen. Cementfabriken spelar även en viktig roll i hela samhällets avfallshantering eftersom avfallet tas om hand och sedan utnyttjas som energi och delvis råmaterial.

– Vi utgår från att våra leverantörer endast levererar avfall som inte går att materialåtervinna, i enlighet med avfallshierarkin och utifrån vad vi avtalat med dem, säger Anders Jansson.

Cementa har som krav att alla bränslen ska vara väl specificerade och levererade av specialiserade återvinningsföretag.

– Som kund har vi förstås ett ansvar att följa upp våra leverantörer. Vi kommer nu att ha en diskussion med det bolag som är producentansvarigt och den berörda materialåtervinnaren och vi kommer se till att vara ännu tydligare på den här punkten i våra avtal framöver.