Hem Hållbarhet Epoxiallergi kan förebyggas

Epoxiallergi kan förebyggas

Epoxirelaterade kontakteksem ger ofta så svåra symtom att de som drabbats tvingas byta yrke. Med kemikalieskyddshandskar i kombination med flera lager av engångshandskar kan man skydda sig samtidigt som man undviker att smittan sprids.

– Infodring av gamla avloppsrör har under de senaste åren orsakat ett ökat antal fall av yrkeshudsjukdom, säger Katri Suuronen. Hon är specialexpert vid Arbetshälsoinstitutet i Finland som presenterat en forskningsrapport om epoxirelaterade hudsjukdomar i byggbranschen.

Rapporten visar att en av de vanligaste arbetsrelaterade orsakerna till allergiskt kontakteksem är epoxiföreningar och inom industrisektorn är förekomsten störst i byggbranschen. Epoxiföreningar är kraftigt hudsensibiliserande kemikalier som används i bland annat lim och färger av tvåkomponentstyp. I byggbranschen används epoxiprodukter vid golvbeläggningsarbeten och vid reparation och fogning av betong och plattor.

I det finska forskningsprojektet som genomfördes 2013-2016 utreds vilka ämnen som framkallar epoxiallergi, vilka yrken som medför risk för exponering och olika skyddsmetoder. Undersökningen baseras på Arbetshälsoinstitutets patientmaterial samt mätningar och observationsdata på beläggningsarbetsplatser.

Patienterna som deltog i undersökningen hade alla eksem på händerna, och mer än hälften hade också eksem i ansiktet. I forskningsprojektet utarbetades nya diagnostiska anvisningar för hudtestning av patienter som hanterar epoxiföreningar. I samband med arbetsplatsbesök konstaterade man att epoxiföreningar spred sig från beläggningsobjektet till arbetskläder, arbetsredskap och närliggande ytor, vilket ökade risken för oavsiktlig hudkontakt. Arbetstagarna använde vanligen läder-textilhandskar, som lätt släpper igenom beläggningskemikalier och på så sätt ökar risken för exponering.

– Ett effektivt sätt att skydda huden var att använda långa kemikalieskyddshandskar i kombination med flera lager av engångshandskar som togs av efter hand: på så sätt undvek man också att sprida kemikalierna, säger Katri Suuronen.

Vid epoxibeläggningsarbeten är det inte alltid nödvändigt att använda andningsskydd, men fläktassisterade andningsskydd med ansiktsmask och filter upplevdes som bekväma att använda. De skyddar även ansiktet och ögonen mot kemikaliestänk.

Undersökningsresultaten lades till grund för Epoxipärmen – en handbok om kemikaliesäkerhet i beläggningsarbeten som gavs ut på finska 2015 . Epoxipärmen innehåller enkla anvisningar om bl.a. riskbedömning, hudskydd, inskolning av arbetstagare och hälsouppföljning. I vår ges den ut på svenska och engelska och därtill har Arbetshälsoinstitutet publicerat modellösningar för skyddsåtgärder och säkra arbetsmetoder vid renovering av avloppsrör och andra beläggningsarbeten i byggbranschen. Anvisningarna gör det möjligt att arbeta med epoxiprodukter utan hudexponering. Förhoppningen är att byggbranschen ska uppmärksamma risken för epoxirelaterade hudeksem och att Epoxipärmen och modellösningarna ska börja användas vid yrkeskolor och arbetsplatser där beläggningsarbeten utförs.