Hem Hållbarhet “Vill se en fortsatt utveckling och användning”

“Vill se en fortsatt utveckling och användning”

Som ett led i betongbranschens hållbarhetsarbete har Svensk Betong tagit fram EPD’er (Environmental Product Declaration) för sex olika betongsorter. Syftet är att förse byggare och användare av betong och betongkonstruktioner med kvalitetsgranskad miljödata för betong som är vanlig i bostäder, hus och anläggningar i Sverige idag. Tanken är också att bidra till ökad efterfrågan och användning av klimatförbättrad betong.

På marknaden finns en mängd olika betongsorter och recept – avsedda att möta kraven på funktion under både byggproduktionen och i färdig konstruktion under driftsfasen. Svensk Betongs EPD’er är framtagna för betong som används både till prefab och platsgjutet och är baserade på några exempel på vanliga betongsorter för bostäder, hus och anläggningar. De följer europeisk standard EN 15804 och omfattar del A1-A3 i byggnadens livscykel, den så kallade produktionsfasen. Koldioxidupptag under driftstiden ingår inte. För att kunna användas för ett specifikt projekt måste vissa villkor vara uppfyllda vad gäller använt bindemedel och halt, det framgår av texten i EPD’n. I EPD’erna redovisas sju olika miljöpåverkansfaktorer varav klimatpåverkan (uttryckt som kg CO 2 ekv) är en. För betong är det främst använt bindemedel och mängd som påverkar hur stor klimatpåverkan blir.

– Riksbyggens projekt Brf Viva är ett konkret exempel på användning av betong optimerad för lägre klimatpåverkan, där vi nu vill se en fortsatt utveckling och användning av klimatförbättrad betong säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

“Tillverkarna ges möjlighet att utveckla betong med lägre klimatpåverkan”

Idag finns det betong med minskad klimatpåverkan på marknaden. Bland annat fortsätter utvecklingen med alternativa bindemedel som slagg och flygaska som ersätter en del av cementklinkern.

– EPD kan bidra till ökad efterfrågan och användning av klimatförbättrad betong genom att betongens miljöpåverkan beräknas och redovisas på ett standardiserat sätt och med verifierade indata och utgör därmed ett kvalitetssäkrat underlag för förbättringar. Tillverkarna ges möjlighet att utveckla betong med lägre klimatpåverkan och användarna får tillgång till tillförlitliga miljödata och möjlighet att efterfråga klimatförbättrad betong – fortfarande med full kontroll på bibehållen funktion och livslängd i den färdiga byggnaden, säger Malin Löfsjögård.

Ett faktablad med information om vad en EPD är och hur den kan användas har tagits fram .

– Det är viktigt att komma ihåg att miljödata i EPD för olika byggprodukter aldrig kan jämföras så länge inte funktion och livslängd är lika. Det betyder i praktiken att betong kan jämföras med betong med samma funktion, men aldrig med andra material med andra egenskaper och livslängd, säger Malin Löfsjögård.

EPD’erna finns registrerade hos EPD-Norge (länk).