Hem Okategoriserade Trafikverket gör BIM-premiär

Trafikverket gör BIM-premiär

Trafikverket styr om kursen från ritningar till digital teknik. Förbifart Stockholm blir verkets första projekt att använda BIM fullt ut och där så gott som alla handlingar till entreprenörerna är uppbyggda på BIM och 3D-modeller.

Text: Margareta Redlund-Laninge.

Artikeln är publicerad i Tidskriften Betong #2 2017.

Det sker än kursändring i byggbranschen där ritningar tenderar att försvinna till förmån för tredimensionella digitala modeller. Husbyggnadssidan har kommit relativt långt med denna nya teknik till skillnad från anläggningsbranschen, som ännu inte i någon högre grad infört BIM vid upphandling och projektering.

BIM betyder Building Information Modeling, eller på svenska Byggnadsinformationsmodellering, och innebär att ett projekt beskrivs tredimensionellt med hjälp av digital teknik och digitala modeller, där information är kopplad till modellerna.

I januari 2013 beslöt Trafikverket att ta ett helhetsgrepp inom BIM vilket innebär att tekniken ska användas inom verkets alla stora infraprojekt. Det gäller väg- och järnvägsprojekt över fyra miljarder kronor och först ut är Förbifart Stockholm. Verket var väl förberett när beslutet kom eftersom verket redan tre år tidigare inlett arbetet med att ta fram metoder och standarder för den digitala tekniken och som nu ska användas för Förbifart Stockholm.

– Ett av målen med BIM är att minska mängden ritningar och skapa en gemensam databas för alla aktörers information, säger Trafikverkets BIM-specialist Karin Anderson.

Hon ingår i en grupp på 13 personer som arbetar med digital projekthantering och har till uppgift att enbart arbeta med BIM för Förbifart Stockholm.

– Andra aktuella projekt för BIM är järnvägsprojekten Ostlänken, Västlänken, Göteborg-Borås och Norrbotniabanan samt vägprojekten Östlig Förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn, säger hon.

Utgångspunkten med BIM är att projekteringen av mark- och grundläggningskonstruktioner ska ske tredimensionellt och att etablerad digital teknik och digitala modeller ska användas. Entreprenörer och projektörer kan använda valfria verktyg under förutsättning att handlingarna levereras i de neutrala utbytesformaten dwg eller dgn. Ett krav är dock att alla relationshandlingar ska vara i BIM.

Alla förfrågningsunderlag för Förbifart Stockholm har Trafikverket utformat digitalt. För många entreprenörer som är vana vid ritningar på papper, har det säkert varit lite knepigt att sätta sig in i vad den nya tekniken innebär. Detta har Trafikverket stor förståelse för och är berett att stötta och bistå så mycket som möjligt bland annat genom utbildningsinstatser.

“Tillsammans med entreprenörerna arbetar vi fram nya program och arbetssätt. BIM är framtiden.”

– En utmaning är att ta fram metoder och arbetssätt så att informationen från datorn kan göras begriplig även på arbetsplatsen, säger Lars Mattson, funktionsansvarig för digital projekthantering för Förbifart Stockholm, och fortsätter:

– Tillsammans med entreprenörerna arbetar vi fram nya program och arbetssätt. BIM är framtiden. Det finns många svårigheter att övervinna men jag är övertygad om att tekniken kommit för att stanna och jag ser dess stora potential. Jämför med bilindustrin, som i snart 30 år framgångsrikt arbetat med digitala modeller.

Trafikverket ser stora fördelar med BIM. Projekteringen blir säkrare och bättre liksom samordningen mellan aktörerna. Andra fördelar är mer tillförlitliga kalkyler och effektivare produktion. Därtill kan alla delmoment i projektet visualiseras med lättförståliga bilder och kollisioner upptäcks i tid.

– Det är möjligt för oss att förklara en svår geometri på ett enklare sätt med tredimensionella bilder än med ritningar. Och vi kan ”provåka” hela Förbifarten, säger Karin Anderson.

En nackdel med den digitala tekniken är att det ännu inte finns verktyg och standarder som passar för infraprojekt, vilket finns inom husbyggnad. Dessutom krävs en viss datormognad för att ta till sig tekniken. Så här behövs utbildning.

Förbifart Stockholm har en rad utländska entreprenörer. Många av dem behärskar BIM medan andra har sämre kunskaper och helst vill jobba med traditionella ritningar. Men de utländska aktörerna kommer nog till stor del att anlita svensk arbetskraft som är kunnig i BIM. Så här blir det nog inga större problem. Då blir nog implementeringen av de svenska regelverken och vårt sätt att tänka svårare för de utländska entreprenörerna att anamma.

I dagsläget har ett 40-tal entreprenörer och leverantörer upphandlats för Förbifart Stockholm. Alla samordnar och delar projektinformation genom ett gemensamt dokumenthanteringssystem.

– Det är otroligt spännande att vara med i den förändringsprocess anläggningsbranschen står inför. Att gå från traditionella ritningar med myndighetsstämplar till digital teknik innebär ett helt nytt sätt att arbete. Vi är med i utvecklingen av BIM, tar fram standarder och följer vad som händer internationellt, säger Karin Anderson och Lars Mattson.

Missade du vårt senaste nummer med BIM-tema? Prenumerera på Tidskiften Betong så slipper du göra om misstaget (länk).