Hem Hållbarhet Klimatneutral betong är målet i Sverige

Klimatneutral betong är målet i Sverige

Malin Löfsjögård.

Den svenska betongbranschens målsättning är att de kommande åren ytterligare kraftigt minska koldioxidutsläppen från betong till husbyggnation. På lite längre sikt räknar branschen med att betong ska vara klimatneutralt sett ur ett livscykelperspektiv. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

– Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger:

– Betongbranschens utveckling under senare år med optimering av betongsammansättning och användning av alternativa bindemedel gör det möjligt att sänka klimatpåverkan ytterligare redan idag. Riksbyggens projekt Brf Viva är ett konkret exempel på det med cirka 30 procents lägre klimatpåverkan. Nu arbetar betongbranschen med målsättningen att nå halverad klimatpåverkan från betong inom fem år.

Syftet med rapporten som branschföreningen Svensk Betong tagit fram är att redovisa det arbete som svensk betongindustri genomfört – samt vad man har för avsikt att genomföra framöver – för att minska klimatpåverkan från betong. I rapporten redovisas fakta om betongs klimatpåverkan och betongbranschens målsättning. Vidare betonas också vikten av att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan.

– Hållbarhet handlar om att väga samman både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Allt arbete med förbättring och optimering måste utgå från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Hela livslängden måste beaktas inte bara produktionsfasen, säger Malin Löfsjögård.

“Vi märker att det finns en kunskapsbrist kring betongs klimatpåverkan”

Rapporten innehåller också sammanfattande information om betongs innehåll, egenskaper, funktion och livslängd samt långsiktig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

– Vi märker att det finns en kunskapsbrist kring betongs klimatpåverkan och den mycket snabba utveckling som sker inom vår bransch då det gäller att få fram klimatförbättrad betong. Genom rapporten hoppas vi nu öka kunskapen hos beslutsfattare, kommuner, byggbolag, arkitekter och andra grupper som är involverade i byggandet av nya bostäder i Sverige, säger Malin Löfsjögård och fortsätter:

– Betongindustrin har under lång tid arbetat med utveckling. Med en tydlig målsättning pekar nu branschen ut riktningen för arbetet på kort och lång sikt för att nå klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv

Redan idag är det fullt möjligt att leverera klimatförbättrad betong men nu vill Svensk Betong se en ökad efterfråga från branschens aktörer.

– Det är stort fokus på klimatpåverkan och behov av minskning, men vi ser att den potential som redan finns med klimatförbättrad betong inte utnyttjas fullt ut idag, säger Carina Edblad, ordförande Svensk Betong och VD Thomas Betong AB och fortsätter.

– Betongbranschen arbetar med att ytterligare sänka betongs miljö- och klimatpåverkan på kort och lång sikt för betong till husbyggnation. Arbetet pågår inom olika områden såsom betongsammansättning, råvaror, transporter, tillverkning, design- och materialoptimering. En liknande utveckling pågår för betong till anläggningskonstruktioner då nya cement med tillsatsmaterial som har cirka 20 procents lägre klimatpåverkan är på väg att introduceras i Sverige.