Hem Okategoriserade Svensk Betong kommenterar budgetpropositionen

Svensk Betong kommenterar budgetpropositionen

Malin Löfsjögård.

Regeringens budgetproposition för 2018 tar upp att antal områden som berör den svenska betongnäringen.

– Det finns ett antal bra och intressanta förslag i budgetpropositionen kopplat till den svenska betongbranschen, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och fortsätter: Generellt är det positivt för betongbranschen att regeringen vill se fortsatta satsningar på ett hållbart och långsiktigt byggande i Sverige. Det är också bra att man önskar prioritera upprustning och utbyggnad av infrastrukturen.

Malin Löfsjögård tycker att det är positivt att regeringen sätter ett ökat fokus på att minska byggandets klimatpåverkan och då ur ett livscykelperspektiv. Regeringen lyfter också fram vikten av klimatanpassning. Under 2018 avser regeringen att under svenska ordförandeskapet i Nordiska Rådet verka för ökat industriellt byggande, ökad konkurrenskraft och att på sikt minska gränshinder mellan länderna för att öka bostadsbyggandet i Sverige och Norden. Insatser som den svenska betongbranschen välkomnar.

Regeringen aviserar dock samtidigt att de i det nordiska samarbetet vill starta projekt för främja och utveckla det industriella träbyggandet. Malin Löfsjögård är starkt kritiskt till detta och menar att det leder fel:

– Regeringen vill se ett långsiktigt hållbart byggande med lägre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och lyfter samtidigt fram behov av ökad konkurrens och industriellt byggande för att minska byggkostnader och öka byggandet av bostäder. Att då samtidigt lägga fram förslag om att gynna ett enskilt byggmaterial är att gå helt i motsatt riktning och det är vi starkt kritiska till, säger Malin Löfsjögård.

– Glädjande är dock att regeringen lägger fram en långsiktig satsning med 300 miljoner kronor per år 2018 – 2040 för att stödja Sveriges viktiga basindustri i dess arbete att minska klimatpåverkande utsläpp. Betongbranschen ligger redan långt framme i klimatarbetet, men det krävs stöd för teknikutveckling för att bli klimatneutral. Största delen av betongens klimatpåverkan kommer från cementtillverkningen och en sådan här satsning ger stöd till tekniksteg som till exempel koldioxidavskiljning och lagring parallellt med utveckling av nya bindemedel, säger Malin Löfsjögård.

“Satsningar på kompetens och arbetskraftskapacitet är viktiga frågor inte bara för betongbranschen”

Regeringen har också en del andra satsningar som t.ex. ökad digitalisering och effektivare planprocess, arbete för att förebygga byggskador, energieffektivisering, satsning för ökad arkitektonisk kvalitet och satsningar på högskoleutbildningar och yrkeshögskolan inom samhällsbyggnadssektorn.

– Vi ser positivt på dessa förslag och inte minst satsningar på kompetens och arbetskraftskapacitet är viktiga frågor inte bara för betongbranschen utan för hela byggbranschen för att fortsatt kunna hålla en hög byggtakt både inom bostad och infrastruktur, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Betongbranschen sysselsätter idag cirka 7000 personer och omsätter cirka 24 miljarder kronor per år i Sverige.