Hem Fråga Experten Fråga Experten: Blanda betong med havsvatten?

Fråga Experten: Blanda betong med havsvatten?

Fråga Experten

Vi har en tvist med vårt byggbolag som gjutit höga husgrunder (vissa 3 meter höga) och använt bräckt vatten från havet i Stockholms skärgård. Jag har läst tidigare svar från er men förstår ändå inte riktigt. Först skriver ni att man ska undvika saltvatten pga att armeringen rostar inifrån och att detta är dåligt för betongen, men i slutet av svaret säger ni att det inte är någon fara. Vad är det som gäller? Vi är oroliga för att livslängden förkortas och vill inte betala resterande del av fakturan förrän vi klargjort vad som gäller. Vi hade bestämt med byggbolaget att de skulle ta rent vatten då det var framdraget till tomtgränsen.
/Isabel

Att blanda betong med havsvatten funkar fint så länge man inte har ingjuten armering som kan rosta. Saltet (natriumklorid, NaCl) påskyndar cementreaktionerna och kan användas som accelerator, och skadar inte själva betongen. Men kloriderna i saltet påskyndar armeringskorrosion betydligt, och den kan ske trots att det är relativ torr miljö. Normalt ger betongens höga pH (ca 13) ett bra skydd för armeringen. Med tiden kan luftens koldioxid långsamt komma in i betongen och då sänka pH (betongen karbonatiserar), och då i fuktig miljö och tillgång till syre kan armeringskorrosion ske. Är det däremot klorider (Cl¯) som tränger in till armeringen skyddar inte betongens pH, och korrosionen sker snabbare samt i torrare miljöer än den korrosion av karbonatisering. Klorider finns även i tösalt, varför angreppen i marin miljö är likvärdig den i trafiken (anläggningskonstruktioner). För att hantera detta använder man en tät betong (lågt vatten-cement-tal, vct) och tillräckliga täckande betongskikt till armeringen. Blandar man däremot i salt (innehållande klorider) från början har täcksiktet och betongens vct mindre betydelse. Armeringen klarar en viss kloridhalt utan att börja rosta (så kallat trökelvärde), hur mycket beror bl.a. på vilken typ av armering man har. Spännarmering är exempelvis känsligare än vanlig ”slakarmering”.

Vid fabrikstillverkad betong förhåller man sig till de gränsvärden på maximal kloridhalt i betongen som ges i standarden SS 137003. Man räknar då ihop bidragen från de olika delmaterialens kloridhalt (cement, tillsatsmaterial, ballast, medel, vatten, mm.) till ett totalt värde för betongen. Detta brukar då anges som kloridhalt (Cl¯) per mängd cement i vikt-% för 1 m3 betong. Det finns tre kloridhaltsklasser för betongen, med gränsvärdet 1,0 % (Cl 1,0), 0,20% (Cl 0,20) och (Cl 0,10). För spännarmering gäller Cl 0,10 och traditionell armerad betong Cl 0,20. Normalt är all fabrikstillverkad betong klassad som Cl 0,10, vilket det även står på vår följesedel till kunden. Detta är som regel inga problem, och även om fabriken använder sjösand med relativt hög kloridhalt blir det sammanslagna värdet normalt lågt. På samma sett kan det fungera att delvis blanda betongen med bräckt vatten utan att komma upp i kritiska kloridnivåer.

Om man exempelvis antar att en kubikmeter betong innehåller 350 kg cement och 180 liter vatten, och att vattnet från Stockholms skärgård har en salinitet (salthalt) på 6 promille. Av saltet (NaCl) är ca 60% klorider, så bidraget från blandningsvattnet skull då bli 180×0,006= 1,1 kg Cl. Räknat på cementvikten blir det då  1,1/350= 0,30%, dvs något över klass Cl 0,20. Dessutom tillkommer ett visst bidrag från cement, ballast och tillsatsmedel. Även om tröskelvärdet för armeringskorrosion kan ligga på ca 0,60%, så ger det en ökad risk då dessa klorider kan transporteras i betongen och lokalt bli högre.

Så för att svara på din fråga, skulle jag inte rekommendera att enbart använda blandningsvatten från Stockholms skärgård till betong med ingjutna armeringsjärn. Och är så fallet riskerar konstruktionens livslängd att förkortas, men med hur mycket kan jag inte svara på. Har man däremot använt en mindre mängd bräckt vatten i betongen (max ca hälften), eller om de gjutna husgrunderna är oarmerade (eller platfiberarmerade m.m.) ser jag inga problem. Kan ändå tycka att det är märkligt om ett byggbolag blandar betong med bräckt vatten till armerad konstruktion, man borde ha koll på detta. Kan då undra om de har koll på andra saker såsom lufthalt (frost) täckskikt, vct, härdning, osv.

För att bedöma risken för korrosion kan man ta ut prover ur konstruktionen och mäta kloridhalt, och ställa detta i relation till ett uppskatta trölskelvärde (ges av vct, cement typ och fukthalt). Skulle kloridhalterna vara för höga finns nog tyvärr ingen lämplig åtgärd (möjligtvis om man kan hålla betongen mycket torr, < 65% RF). Antar att det enda är att göra om och göra rätt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group