Hem Hållbarhet “Länge varit ett oprioriterat område”

“Länge varit ett oprioriterat område”

VA

Starka Betongindustriers affärsområdeschef Per-Olof Nilsson anser att det svenska vatten- och avloppsnätet är kraftigt eftersatt. En åldrad infrastruktur, klimatförändringar och förändrade miljökrav blir stora utmaningar för de svenska kommunerna.

Per-Olof Nilsson.

Nu behöver Sveriges kommuner få upp ögonen för den utbredda VA-problematiken, säger Per-Olof Nilsson som efterlyser gemensamma krafttag för att skapa rätt förutsättningar för framtidens VA-system.

Dagens ledningsnät har brister som skapar risker för förorening av grundvattnet och källaröversvämningar. Stora inläckage innebär att kommunerna måste rena större mängder vatten och även investera i nya reningsanläggningar.

– Detta har länge varit ett oprioriterat område i svenska kommuner. Därför saknas det idag riktlinjer, policies och kunskap för att projekten ska utföras med exempelvis optimerad livslängd och minskad miljöpåverkan.

I stället för kortsiktiga lösningar som lappning och lagning förordar Starka tillsammans med de andra betongrörsföretagen i bolaget Alfa Rör gemensamma insatser för VA-näten med omdimensionerade system. Det skulle ge lägre totalkostnader och kunna möta framtidens ökade kapacitetskrav.

Återanskaffningsvärdet på det svenska VA-systemet är 800 miljarder kronor, vilket är lika mycket som hela statsbudgeten. Förnyelsetakten för de svenska vatten- och VA-näten är idag 240 år, jämförelsevis med den faktiska livslängden för dagvattenledningar på 100 år och spillvattenledningar på 80 år.

Per-Olof Nilsson menar att förnyelsetakten måste öka samtidigt som våra politiker prioriterar frågan för att inte lämna efterkostnader med skyhög ränta till kommande generationer.

– Många kommuner kan inte garantera säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller ställda krav.