Hem Okategoriserade Tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Tabellen avser maj. Föregående period, april, inom parentes.

Konjunkturinstitutets barometerindikator visar en nedgång från 110,4 i april till 108,8 i maj. Siffran pekar trots nedgången på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och planerar för ökad produktion de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll hela 8 enheter i maj, till den lägsta nivån på närmare tre år. Främst beror nedgången på att företagen har sänkt sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,9 enheter i maj och överstiger det historiska genomsnittet. Inom detaljhandeln är det dagligvaruhandeln som rapporterar om det starkaste läget, medan sällanköps- och motorfordonshandeln är mer dämpade än normalt.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ändrades inte nämnvärt i maj och visar fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagen ser ljust på efterfrågeutvecklingen men har en jämförelsevis dämpad syn på hur den egna verksamheten utvecklats.

Hushållens konfidensindikator föll för sjätte månaden i rad, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av en minskad optimism bland hushållen om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året samt en alltmer dämpad inställning till om det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror i nuläget.