Hem Hållbarhet Miljövänligare byggande med effektivare användning

Miljövänligare byggande med effektivare användning

Kommittén för modernare byggregler
Anna Sander och Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har emottagit ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade två förslag som ska leda till minskad miljöpåverkan under byggprocessen och resurseffektiv byggmaterialanvändning.

Sverige behöver standardiserade byggregler för att samhällsbyggnationen ska kunna öka takten. I februari 2017 tillsatte regeringen utredningen om en genomgripande översyn av reglerna. Kommittén för modernare byggregler överlämnande sitt första betänkande i december 2017 till bostadsminister Peter Eriksson.

I det andra, som överlämnades den 20 juni, har utredningen tittat på behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen. Kommittén har också tittat på om det finns behov av reglering för att främja resurseffektiv användning av byggmaterial.

I sitt delbetänkande föreslår kommittén att:

  • en innehållsförklaring ska följa med byggprodukter i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för resurseffektiv produktanvändning.
  • ge Vinnova i uppdrag att under tio år skapa grupper med aktörer som har avgörande inflytande på val av byggmaterial. Vinnova ska också lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallbyggnader genom återanvändning och återvinning av byggmaterial och produkter. Vinnova ska även bedriva informationsspridning om erfarenheter från beställargrupperna arbete, utvecklings- och forskningsstudier till relevanta mottagare.