Hem Arkitektur Almedalen: Stockholm Loop ger 125 000 nya bostäder!

Almedalen: Stockholm Loop ger 125 000 nya bostäder!

SCB beräknar att det under de kommande tio åren behövs 700 000 bostäder i Sverige som helhet. En lösning som föreslagits är skapandet av nio nya städer. En sådan strategi för med sig ett antal nackdelar såsom nödvändigheten av att etablera ny kostsam infrastruktur samt en risk att det skapas sovstäder istället för levande platser i sin egen rätt.

-Att skapa helt nya städer är inte en hållbar strategi, säger Rahel Belatchew, vd och chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter när hon Almedalen presenterar Stockholm Loop.

Belatchew Arkitekter fick genom sin studio Belatchew Labs uppdraget att söka svaret på frågan hur storstadsregionerna kan utvecklas i syfte att bidra till lösningen på bostadsfrågan utan att etablera nya städer och slippa dyrbara infrastruktursatsningar, och i stället ta till vara på befintliga resurser på ett för samhället mer effektivt och hållbart sätt.

-Att hitta lägen närmare Stockholm har ett värde då efterfrågan är stor, men Stockholm är en centrumorienterad stad där T-banenätet utgår från stadens mitt och där nya tvärförbindelser etablerats relativt nära centrum, säger Rahel Belatchew.

Belatchew Labs strategi bygger på det faktum att det finns underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter och som med hjälp av TOD (Transit Oriented Development) kan förtätas och aktiveras genom etablering av nya bostäder och andra funktioner vid underutnyttjade befintliga stationer. Genom att uppgradera befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt, skapas en hållbar dellösning på bostadsfrågan där även sömniga ytterstadsområden aktiveras och görs attraktiva för ett stadsliv under många av dygnets timmar.

-För att åstadkomma detta behöver ett antal utmaningar antas och finna sin lösning. Till att börja med måste en överbryggning av fysiska barriärer i form av vatten, spår och vägar åstadkommas. Belatchew Labs lösning för att bryta dessa barriärer bygger på införandet av en ny kvarterstypologi med hög densitet samt skapandet av nya typer av byggnader, som en uppdaterat stationsbyggnad, en transporthubb samt brohus över motorleder, järnvägsspår och vatten, säger Rahel Belatchew.

Dessa byggnader skapar identitet för de olika nya stadsdelarna med potential att motverka ytterstadens avfolkning dagtid genom innovativa program för såväl boende, arbetsplatser, distribution, handel, kultur och inte minst idrott. Genom en fokusering på idrottsutövande skapas band mellan människor även över sociala barriärer, och riktar samtidigt om strålkastarljuset från centrum till periferin.

Resultatet av genomförandet av ovanstående strategi i Storstockholm är konceptet ”Stockholm Loop” – en effektiv katalysator för fler än 120 000 nya bostäder och invånarnas behov vad gäller arbete, boende, distribution, handel och idrott.

Stockholm Loop omfattar etablering av ny stadsbebyggelse kring tolv befintliga stationer inom en radie av 500 m från respektive station som tillsammans nyttjar tidigare outnyttjad mark motsvarande 1,3x Kungsholmen – drygt 400 hektar.

– De viktigaste styrkorna hos Stockholm Loop är skapandet av fler än 120 000 nya bostäder, hållbart nyttjande av existerande infrastruktur samt ökad social hållbarhet med hjälp av aktiverade ytterstadsområden och gemensamhetsskapande idrottssatsningar, säger Rahel Belatchew.

– Vi riktar nu en uppmaning till alla aktörer i regionen på kommunal, landstingskommunal och statlig nivå – samt privata aktörer – att tillsammans över kommungränserna finna lösningar på bostadssituationen i Stockholm och samtidigt skapa levande ytterstadsområden utan att bygga helt nya städer, avslutar Rahel Belatchew.

Fakta om Stockholm Loop i tio punkter:

  1. Fler än 120 000 nya bostäder på tolv underutnyttjade lägen vid tunnelbanelinjernas ytterkanter.
  2. Nyttjande och uppgradering av befintlig infrastruktur.
  3. Införandet av en ny kvarterstypologi med hög densitet och som rymmer arbete, boende, distribution, handel och idrott.
  4. Skapandet av nya typer av byggnader: uppdaterade stationshus, transporthubb samt brohus.
  5. Brohusen bryggar över sociala barriärer som motorleder, järnvägsspår och vatten.
  6. Transporthubbarna inbegriper omlastning av gods samt distribution av e-handelsvaror med hjälp av drönare.
  7. Formgivning av stationshus i Bergshamra och Gubbängen/Hökarängen samt brohus i Masmo och Huddinge.
  8. Ytterstadsområden aktiveras och görs attraktiva under många av dygnets timmar.
  9. Olika typer av idrott vid de tolv platserna skapar identitet och skapar band mellan människor över sociala barriärer och ger positiva hälsoeffekter.
  10. Stockholm Loop – ett årligt idrottslopp med simning, cykling och löpning omfattande cirka 1,5 maratonlopp som riktar om strålkastarljuset från centrum till periferin.

Mer om TOD
Transit Oriented Development (TOD) är en typ av stadsutveckling som maximerar mängden bostads-, kommersiella och fritidsområden inom gångavstånd från kollektivtrafik. En TOD-baserad stadsplan innefattar typiskt ett centralt transportnav (t ex en järnvägsstation, tunnelbanestation eller busshållplats) omgiven av en högdensitetsarea med områden med lägre densitet som sträcker sig ut från detta centrum. En TOD-stadsplan är också utformad för att vara mer tillgänglig för gångtrafikanter, med mindre kvartersstorlekar och minskade utrymmen avsedda för bilar. Bebyggelsen kring det centrala transportnavet sträcker sig vanligen inte längre än 400 till 800 meter från stationen, i syfte att underlätta gångtrafik.