Hem Hållbarhet Klimatneural betong på marknaden senast 2030

Klimatneural betong på marknaden senast 2030

Malin Löfsjögård.

Färdplanen, som går under namnet Betonginitiativet, är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och ett antal kommuner. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

– Betongens klimatutmaning handlar till stor del, närmare bestämt till 90 procent om de koldioxidutsläpp som sker vid cementtillverkningen. Därför är införande av så kallad koldioxidlagring och koldioxidanvändning (CCS och CCU) inom cementindustrin nödvändig för att uppnå visionen om klimatneutral betong till 2045, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Klimatneutral cementtillverkning är möjlig med hjälp av koldioxidinfångning. Utmaningen är dock att det kräver omfattande investeringar. Koldioxidinfångning är idag tekniskt möjligt men förenat med stora strukturella och finansiella risker. Forskning visar att klimatneutral cement uppskattas bli cirka sjuttio procent dyrare än den cement som används i dagsläget, om man utgår ifrån den teknik som finns tillgänglig i dagsläget.

Nyckeln till att få ner kostnaderna och stärka konkurrenskraften är, enligt Malin Löfsjögård, att den hållbara cementproduktionen blir mer storskalig samt att tekniken för att producera hållbar betong utvecklas. För att uppnå det krävs bred samverkan. Organisationerna bakom Betonginitiativet ser därför ett behov av en gemensam finansiering som även inkluderar politiska styrmedel.

Även om det i dagsläget finns initiativ i betongbranschen som verkar för en minskad klimatpåverkan, exempelvis utvecklingen av alternativa bindemedel, klimatsmarta betongrecept samt optimering av transporter och energiförsörjning, så är det inte tillräckligt för att betongindustrin ska nå sitt långsiktiga klimatmål.

– Betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan finns tillgänglig på marknaden redan idag. Minskningen har skett genom användning av nya cementsorter, betong med lägre andel cement, alternativa bindemedel och klimatoptimering genom design.

Fakta Svensk Betong
Föreningen Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Företag som genom forskning, konsultverksamhet eller liknande inom branschen eller genom andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag kan associeras till Svensk Betong.

Svensk Betong arbetar för en positiv syn på betong och betongbyggande och tillvaratar medlemmarnas intressen i bransch- och näringspolitiska frågor. Föreningen vill också stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och marknadsförutsättningar, bland annat genom utbildning och genom att stödja forskning och utveckling på betongområdet.

På uppdrag av medlemmarna bedrivs verksamheten genom Svensk Betong Service AB.