Hem Okategoriserade Cementa rätar ut frågetecken

Cementa rätar ut frågetecken

cementa
Cementa i Slite. Foto: Cementa.

Nu har Cementa skickat in svar på de yttranden som inkommit från myndigheter och enskilda personer i ärendet kring fortsatt kalkstensbrytning på File hajdar.

I december 2017 lämnade Cementa in ansökan om fortsatt brytningstillstånd till mark- och miljödomstolen. I de yttranden som inkommit framgår att vatten och naturvårdsfrågor betraktas som centrala – en uppfattning som Cementa delar. I svaret rätar Cementa nu ut de frågetecken som lyfts av de olika aktörerna, i huvudsak kring påverkan på vatten och naturvärden.

fred grönwall
Fred Grönwall.

– Vi ser Cementa som en långsiktig och integrerad del av det gotländska samhället och vi hoppas på möjligheten att driva vår verksamhet vidare och bidra både till klimatarbetet och till utvecklingen på ön, säger Fred Grönwall, fabrikschef vid Cementa i Slite.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av Cementas svar.

Allmänt – påverkan på grundvatten

För att bedöma påverkan på grundvatten har en grundvattenmodell använts som simulerar hur områdets vattenförhållanden påverkas vid olika scenarier. Detta är ett vanligt förfarande vid beskrivning av framtida påverkan på vattenförhållanden från en verksamhet. I flera av yttrandena har det ställts frågor angående modellens tillförlitlighet.

Expertmyndigheten SGU har uttalat sig positivt om grundvattenmodellen.

Modellen är uppbyggd utifrån god kunskap om områdets geologi, provpumpningar, mätningar av hur mycket vatten som pumpats (länshållits) från täkterna, och långa tidsserier av grundvattennivåer i kommunala brunnar och observationsbrunnar i området.

De vattennivåer som modellen simulerar har sedan kontrollerats mot uppmätta vattennivåer i oberoende punkter och detta har bekräftat att modellens tillförlitlighet är god.

Frågor om Tingstäde träsk, och hur Cementa kan vara säkra på att vi inte kommer att orsaka negativ påverkan

Botten på Tingstäde träsk är mycket tät. In- och utflöden till och från Tingstäde träsk utgörs till mycket liten del – cirka en procent – av grundvatten som tränger upp eller ner genom sjöbotten. Det är denna procent som påverkas av förändringar i grundvattenförhållandena. Sådant som nederbörd och avdunstning påverkas givetvis inte alls av att Cementas täkt utvidgas.

Övriga in- och utflöden utgörs av:

  • Inflöden: direkt nederbörd över sjön eller ytvatten och ytnära grundvatten, d v s nederbörd runt sjön.
  • Utflöden: avdunstning, utflöde av ytvatten och ytnära grundvatten samt det kommunala vattenuttaget för dricksvattenändamål.

Vid en situation då vi befinner oss vid år 2041 (vid slutet på det sökta tillståndet), kommer en utvidgning av täkten som mest leda till en minskning med 8000 kubikmeter per år genom påverkan på grundvattenförhållandena. Det bör jämföras med den årliga naturliga avdunstningen som är cirka 2.770.000 kubikmeter.

Frågor om Regionens uttagsbrunnar för dricksvattenförsörjning i Slite

Den utvidgade täkten påverkar inte möjligheten till nuvarande uttag på 220.000 kubikmeter per år. Som mest kan täkten år 2041 (vid slutet på det sökta tillståndet) ge som konsekvens att kommunen, om de inte vill att nivån i brunnarna ska sänkas på sommaren, behöver minska sitt uttag ur brunnarna med 8000 kubikmeter vatten per år. Brunnen fungerar fortfarande även om nivån sänks men man behöver göra tekniska justeringar i brunnen, t.ex. sänka intagsröret.

Cementa har frivilligt åtagit sig att som alternativ till att ersätta denna mindre kostnad, upplåta Spillingsdammen som ytvattentäkt och bekosta ett vattenverk. Detta ger ett årligt tillskott på 300 000 kubikmeter råvatten, att jämföra med de 8 000 kubikmeter som potentiellt försvinner. Region Gotland vill att vattenverket ska tas i drift så snart som möjligt även om påverkan på de kommunala brunnarna uppstår först i framtiden, vilket också Cementa är positiva till.

Frågor som rör Natura 2000

Konsekvenserna av den ansökta verksamheten har utretts i förhållande till skyddade livsmiljöer och arter i potentiellt berörda Natura 2000-områden. Slutsatsen av dessa mycket omfattande utredningar är att bevarandet av de skyddade livsmiljöerna och arterna inte kommer att försvåras på ett betydande sätt.

Skyddade arter

File hajdar hyser många värdefulla arter. Området som påverkas av verksamheten utgör en liten del av hela riksintresset för naturvård. Cementa har föreslagit åtgärder som förhindrar en lokal försämring på File hajdar och som förbättrar statusen för flera arter i ett större område. Cementa presenterar i denna inlaga mer detaljerade åtgärdsplaner för väddnätfjäril, apollofjäril, svartfläckig blåvinge och nipsippa.