Hem Hållbarhet “Boverket tror på vår verksamhet”

“Boverket tror på vår verksamhet”

lya
Rachel
Rahel Belatchew.

Boverket beviljar ett stöd på 1 575 000 kronor för Belatchew Arkitekters projekt “LCA och kostnadskontroll i designfasen”.

– Vi är glada över att Boverket tror på vår innovativa verksamhet inom ramen för Belatchew Labs, och ger oss möjligheten att bidra till utveckling av nästa generations BIM-verktyg, så att vi i förlängningen kan bidra till ett mer hållbart byggande, säger Rahel Belatchew, vd och chefsarkitekt på Belatchew Arkitekter.

Projektets syfte är att utveckla ett verktyg för ett förbättrat beslutsfattande kring ekonomi och miljö. Det sker genom att granska processer för byggnation av ett projekt och resten av byggnadens livscykel. Projektet delas in i faserna research, programmering samt testfas.

Byggbranschen har gjort stora framsteg i sina beslutsprocesser, inte minst genom digitala verktyg. En grundlig översikt i de tidiga stadierna har lett till effektivare design och konstruktionsfaser. Metoderna för vetenskapliga mätningar av projektens livslängd, en så kallad livscykelanalys (LCA), är dock så pass tids- och resurskrävande att de oftast överlämnas till konsulter vilket kan leda till fördröjda bedömningar med slutsatser som levereras först efter att viktiga designbeslut redan fattats.

Med projektet “LCA och kostnadskontroll i designfasen” vill Belatchew Arkitekter utveckla ett verktyg som bland annat undviker upprepad manuell datainmatning, jämför materialalternativ i realtid och uvärderar hela byggnadens livscykel genom olika miljö- och ekonomiska indikatorer. Det ska möjliggöra en noggrann analys av byggnadens hållbarhet redan i ett tidigt konstruktionsskede.

Ett första steg för att sprida kunskap om LCA i designfasen är bloggen ”LCA och Kostnadskontroll”  som uppdateras varje vecka. Den är också ett kommunikationsverktyg där man kan kommentera, ställa frågor och ge feedback. Material från bloggen kommer även att distribueras i ett nyhetsbrev. Dessutom kommer ett antal workshops och konferenser att arrangeras inom ramen för projektet.