Hem Hållbarhet Cementa tar fram omfattande strategi

Cementa tar fram omfattande strategi

cementa
Cementa i Slite. Foto: Cementa.

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen. Nu slås arbetet fast i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor. Att skapa förutsättningar för rekreation och förstärka vattentillgänglighet är exempel på detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, i ett pressmeddelande.

Hänsyn till biologisk mångfald vid varje steg i verksamhetens process har under lång tid varit viktiga byggstenar i Cementas arbete för en hållbar markanvändning. Fleråriga forskningsprojekt och utredningar har därför genomförts för att förbättra och skapa nya förutsättningar för ekosystem och för djur- och växtarter vid Cementas anläggningar.

– Vi arbetar utifrån tre målområden: vi följer hänsynshierarkin, bygger kunskap om och resurser för biologisk mångfald och vi samverkar med vår omgivning, säger Karin Comstedt Webb.

Strategin har Cementa tagit fram i samarbete med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete, menar Anders Enetjärn, vd på Ecogain.

Exempel på åtgärder som Cementa genomfört:

  • I Slite på Gotland har ett flerårigt och framgångsrikt forskningsprojekt genomförts för att förstå nipsippans ekologi och förbättra artens livsmiljö. Här har Cementa också gjort en omfattande kartläggning av väddnätfjärilen och genomfört åtgärder för arten. Cementa arbetar också löpande med efterbehandling av täktområden.
  • I Skövde har mark och resurser satts av för att gynna biologisk mångfald kring täkten. En helt ny, biologiskt rik bäckfåra har anlagts, och för att gynna blommande örter och pollinatörer har både en ny betesmark ställts i ordning och naturvårdsbränning genomförts. Nya groddammar och stensträngar ska också anläggas för att gynna djurliv och växter.

– Vårt övergripande miljöarbete och strategin för ansvarsfull markanvändning hänger förstås samman. Allt vi gör har fokus på att vi ska bli en föregångare i branschen inom hållbarhet, och att våra produkter ska bli klimatneutrala till år 2030, säger Karin Comstedt Webb.