Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 7: Sydsten

Hållbarhetshjältar del 7: Sydsten

Sydsten

Sist ut i  sommarens artikelserie om branschens hållbarhetshjältar är Sydsten och deras KMA-samordnare (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare) Julia Cederberg. 

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av bland annat fabriksblandad betong i Skåne, Blekinge och Halland. Företaget har som övergripande mål är att vara en viktig och delaktig part i utvecklingen av ett hållbart samhälle och att bedriva sina verksamheter med ansvarstagande.

Julia Cederberg
Julia Cederberg.

– För att tillverka betong behövs grus, ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Den största delen av koldioxidutsläppen kommer indirekt från cementtillverkningen. Sydsten arbetar aktivt med att optimera våra recept för att minska koldioxidutsläppen, vi rådgör också med våra kunder för att inte använda onödigt hög betongkvalitet och Sydsten erbjuder numera även klimatförbättrad betong, säger Julia Cederberg.

Sydsten återanvänder returbetong till tillverkning av betongblock och driver även ett projekt inom återanvändning av returbetong till betongballast.

– Naturgrus är en ändlig resurs. Redan idag använder 30 procent av Sydstens fabriker stenmjöl. Flera projekt är i gång för att ta fram ytterligare stenmjöl i Sydstens bergtäkter som kan ersätta naturgruset. Ett stort arbete har också påbörjats för att optimera logistiken och elektrifiera täkterna. Under 2017 investerades i en ny eldriven sorteringsanläggning som ersatte en äldre dieseldriven enhet i vår näst största täkt.

Hur jobbar ni med förnybara bränslen?

– Sydsten arbetar målmedvetet med att minimera andelen fossila bränslen, konvertera till el och ersätta fossila bränslen med bättre alternativ med lägre koldioxidutsläpp. Förnybar el används både på kontor och i fabrikerna. Sydstens fordon, maskiner och tillverkande enheter står för merparten av Sydstens direkta koldioxidutsläpp. De senaste åren har Sydsten genomfört stora förändringar i verksamheten för att minska andelen fossila bränslen. Alla betongfabriker har konverterats till HVO100 (ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel) för uppvärmning av vatten och ballast.

– Sydsten var först i Sverige med att investera i fyra elhybridbetongbilar där roteraggregatet drivs av el. Fordonen i sig drivs av Euroklass 6 motorer och använder HVO100 som drivmedel. Fordonsflottan förnyas ständigt och består nu till 95% av 4-axlade betongbilar (lastar mer betong per bil) och hela 90% har Euroklass 6-motorer (senaste Euroklassen som finns på marknaden). Chaufförerna har gått utbildning i Eco-driving och de har IT-stöd i form av surfplattor i fordonen som förser dem med ruttplaner som stödjer och optimerar deras körning och därmed minskar bränsleåtgången. Ett pilotprojekt genomförs även i avsikt att testa olika drivmedel för Sydstens fordonsflotta.

Vad är er ambition med hållbarhetsarbetet?

– Sydsten bidrar med material till infrastrukturen i samhället genom att förse marknaden med fabriksbetong, bergkrossmaterial och prefab för byggnation av exempelvis bostäder, skolor, sjukhus, vägar och järnvägar. Vi har stora ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och vi vill vara delaktig i utvecklandet av ett hållbart samhälle. Sydstens klimat- och miljöarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten.

– Vi vill uppnå klimatneutralitet i hela produktionskedjan för både betong och bergmaterial och har valt att följa de färdplaner – för att uppnå klimatneutralitet – som tagits fram av branschorganisationerna Betonginitiativet, Bergmaterialindustrin och Åkerinäringen. Vi har också gått med i ett lokalt initiativ för att skapa en lokal färdplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad och kallas för LFM30.

Har ni någon miljöpolicy?

– Ja, vi har en väl integrerad kvalitets- och miljöpolicy. Sydsten strävar efter ständiga förbättringar för att skydda miljön genom konkreta åtgärder och ett proaktivt miljöarbete med syftet att förbättra vår miljöprestanda. Utpekade fokusområden vid betongtillverkningen är att minska koldioxidutsläppen, minska andelen kemikalier samt att minska förbrukningen av naturgrus. Sydsten säkerställer miljöarbetet genom att styra verksamheten mot de uppsatta målen i miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO 14001, samt branschorganisationernas färdplaner.

Vad ser ni som betongbranschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– Det finns ett flertal utmaningar. Den största är att skapa en hållbar och klimatneutral betong. Utveckling av nya bindemedel och regelverk som tillåter användandet av nya bindemedel är viktiga förutsättningar för skapandet av en hållbar och klimatneutral betong. Samverkan och samordning mellan olika branschorganisationer, beställare, offentliga myndigheter och lagstiftande instanser är viktigt för att Sveriges klimatmål ska uppnås.