Hem Hållbarhet Ökat tryck på klimatomställningen

Ökat tryck på klimatomställningen

cementa

Minskad tilldelning av utsläppsrätter i kombination med en fyrdubblad prislapp på nya utsläppsrätter för koldioxid blir nu kännbart för cementindustrin i Europa. Och det blir allt mer angeläget med konkurrensmässiga förutsättningar för att klara klimatomställningen.

Cementa ser det som självklart att ta sitt ansvar för att Parisavtalet ska nås. Att stävja den globala uppvärmningen och att nå 1,5-gradersmålet är nödvändigt. Samtidigt efterfrågas cement och betong i en allt högre takt när allt fler människor flyttar in till städer och kräver fungerande bostäder och infrastruktur. Den cement som tillverkas i Sverige har 15 procent bättre miljöprestanda än det globala genomsnittet. Men det räcker inte för att klara klimatmålen.

Handeln med utsläppsrätter är det huvudsakliga styrmedlet för att minska koldioxidutsläppen från cementindustrin.

– Att handeln med utsläppsrätter nu skärps i Europa är en väntad utveckling som vi har sett komma och det understryker vikten av vårt långsiktiga klimatarbete. Det förtydligar också behovet av samverkan och engagemang genom hela värdekedjan, för att hitta långsiktiga lösningar för cement och betong som är samhällsnödvändiga byggmaterial, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Cementa avvecklade under våren 2019 cementproduktionen i Degerhamn, bland annat som en följd av det kraftigt ökade priset på utsläppsrätter. Det innebär att klimatprofilen för kvarvarande svensk cementindustri förbättras, men också att tillverkningen i Sverige minskar då exporten utanför Europa inte längre är lönsam.

EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) är ett system för att minska unionens utsläpp av koldioxid och ett av de viktigaste styrmedlen för att nå klimatmålen. Varje anläggning som ingår i utsläppshandelssystemet måste lämna en utsläppsrätt för varje ton koldioxid som de släpper ut. Elproducenter måste köpa alla sina utsläppsrätter. Industrianläggningar som konkurrerar med andra företag utanför EU som inte har samma klimatkrav får en viss andel utsläppsrätter fritt tilldelat och detta gäller cementindustrin.

Under 2018 ökade priset på utsläppsrätter markant

Från och med 2021 kommer den fria tilldelningen av utsläppsrätter till industrianläggningar att ytterligare stramas åt. Under 2018 ökade priset på utsläppsrätter markant, från cirka 5 euro per ton till cirka 25 euro per ton, vilket betyder att kostnaden för de utsläppsrätter som Cementa nu behöver köpa är mycket kännbar. Underskottet 2018 uppgick till 728 000 ton.

För att det svenska samhällsbyggandet ska kunna bidra till det svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp år 2045 behövs förutsättningar för svensk cementindustri att klara klimatomställningen. Klimatåtgärder som Cementa redan vidtagit är till exempel 60 procent utfasning av kol som bränsle. Tillsammans med en betydande användning av biprodukter från annan industri i produktionen har de årliga utsläppen redan sänkts med mer än 350 000 ton. Före år 2030 ska i princip allt kol vara ersatt.

Det utvecklingsarbete som pågår för att begränsa de processutsläpp som kommer från råmaterialet kalksten blir allt mer angeläget. Det kräver lösningar för att avskilja koldioxid och lagra den geologiskt, så kallad CCS-teknik. Cementas norska systerverksamhet Norcem siktar mot en implementering av en fullskalig CCS-kedja tillsammans med norska staten och andra aktörer till 2024. Detta är ett viktigt steg för att etablera en infrastruktur för lagring så att också lagring av svenska utsläpp framöver kan bli blir möjligt.