Hem Arkitektur Koncept ger dubbel variation

Koncept ger dubbel variation

Norconsult
Konceptförskolorna ska placeras att lek och inlastning hålls åtskilda.

Norconsult arkitekter har utvecklat en ny serie konceptförskolor för att placeras på olika tomter runt om i Haninge kommun. De ska vara igenkännbara och upplevas som ett positivt tillskott till bebyggelsen enligt beställningen. Utgångspunkten har varit rationellt och precist byggande med möjlighet att upprepa med små variationer

Text: Dan Johansson, Norconsult.

När Haninge kommun kom med frågan till Norconsult 2016 om att utveckla förskolor möjliga att utföra på många olika tomter och i skilda områden med karakteristiskt olika bebyggelse så var den första utmaningen att hitta vilka begränsningar vi skulle förhålla oss till. Verksamhetens krav på hur de ville använda byggnaden, möjligheter för både angöring och inlastning från samma håll och lek, ljus och skugga åt motsatt håll, logistik och Haninge kommuns uttalade miljöambitioner. Vi valde att lyfta fram akustik i innemiljöerna och rationellt, återupprepningsbart byggande som drivande i hur byggnaderna skulle formges.

Förutom prefabelementens fördel av rationellt byggande med kort montagetid, har målet varit att visa på hur ett material som har stämpeln av att vara rufft och brutalt kan upplevas som omhändertaget och vackert. Vi ville lyfta fram att en fasad av betong kan bli en vacker skattkista som barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig stolta över.

Vi har också velat visa på hur betong i fasad kan kombineras med andra material, exempelvis tegel och på så vis förändra sitt uttryck totalt. Konceptförskolorna som ska byggas i ett flertal exemplar får då inte en känsla av dussinvara utan varje förskola blir unik trots att de i stort sett är identiska.

Förskolornas stomme kombinerar två byggsystem för att möta två olika arkitektoniska uttryck. Den tunga mittvolymen, där skalgränsen mellan ute och inne går, utgörs av prefabelement  i fasad. Stommen av håldäck ligger upplagd på en innervägg och en lång hjärtvägg i betong.

Den tunga mittvolymen möter de två luftiga och transparenta volymerna på byggnadens gavlar som omsluter uteateljé och utesov samt trapphus, limträkonstruktionerna som dockar in tillbetonghuset är klädda i perforerad plåt.

Uteateljéerna blir med sitt skyddande skal av perforerad stålplåt ett extra rum för barnens skapande aktiviteter. Ett ouppvärmt rum som följer årstiderna. Transparensen upplevs som stor inifrån men sluten från utsidan. På kvällen syns trapphus och ateljéer också utifrån då rummen blir belysta.

MER OM FÖRSKOLORNA
Beställare: Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, Haninge kommun
Entreprenör: Erlandssons Bygg AB
Byggtid: 2017-2018.
Vargbergets förskola: 8 avdelningar, 2 030 kvm (BTA) förskola.
Skogslindens förskola: 6 avdelningar, 1 913 kvm (BTA) förskola.
Betongleverantör: Malagris Contruction Engineering

Vargbergets förskola

Prefab elementen har givits ett tydligt grafiskt uttryck där elementens storlek fyller en viktig och tydlig funktion i den grafiska kompositionen, som ett överordnat mönster i helheten. Elementen binds samman med ett mer finmaskigt mönster i form av en relief i betongen som flätar samman elementen till en helhet. Mönstret är bildat av kvadrater i två storlekar och ger utrymme åt samtliga fönsterstorlekar inneslutna i dessa kvadrater.

Mönstret fortsätter över i den perforerade stålplåten som omsluter byggnadens uterum. Mönstret binder samman den släta betongen med den perforerade stålplåten och uttrycket blir en prydlig och väl omhändertagen ask, en byggnad som likaväl skulle kunna uppfattas som en konsthall som en förskola.

Detaljer Fönster (pdf)  >>
Fasadutsnitt Betongelement Mönster Alternativ 1  >>
Fasadutsnitt Betongelement Mönster Alternativ 2   >>
Principdetaljer – vägg av perforerad plåt   >>

 

Skogslindens förskola

I förskolan Skogslinden har prefabelementens utsida bytts ut mot ingjutet tegel, där teglets olika riktning motsvarar Vargbergets grafiska mönster i betongen.

Det rödbruna teglet går ton i ton med den kopparfärgade stålplåten. Samma betongelement i sin funktion, helt olika uttryck som resultat.

Fasadutsnitt Betongelement (pdf)  >>
Detaljer Fönster (pdf)  >>