Hem Hållbarhet Nytt verktyg ska öka återvinningen

Nytt verktyg ska öka återvinningen

Veronica Dahlquist och Therese Lindblom.
Foto: Swerock.

Byggbranschens utvecklingsfond SBUF har beviljat medel till Swerock för att tillsammans med forskare och andra branschaktörer utveckla ett verktyg för miljöriskbedömning vid återvinning i anläggningsprojekt. Syftet är att gynna ett cirkulärt materialflöde som skapar både miljövinster och affärsmöjligheter.

Att Sverige är ett land med stora naturresurser kan vara en förklaring till att vi jämfört med många andra länder i Europa har låg återvinning av bland annat betong. Martin Tengsved, ansvarig för Swerocks återvinningsverksamhet, menar att stora värden går förlorade inom bygg- och anläggningsbranschen på grund av dagens linjära arbetssätt:

Martin Tengsved
Martin Tengsved.

– Stora mängder användbara schakt- och rivningsmassor går idag till deponi. Det innebär både onödiga transporter och ett stort läckage av råvaror och pengar från branschen. En ökad återvinning skulle vidga vår affärsverksamhet och möta en snabbt växande efterfrågan på hållbara lösningar från våra kunder. Vi är experter på hur dessa material produceras och används. Låt oss använda vår kompetens för att säkerställa en trygg och värdeskapande återvinning, i samverkan med myndigheterna.

Cirkulära flöden kräver att varje bedömning anpassas till just den konstruktion och plats där ett visst material ska användas, men i dag används ofta generella riktvärden för markanvändning vid bedömning av materialens potentiella miljö- och hälsorisker.

– Vid dessa platsspecifika bedömningar ser man till faktisk risk vid den tänkta användningen. I bland kan det finnas kvar spår från till exempel industriell verksamhet, men det handlar ofta om naturligt förekommande ämnen som sällan utgör någon risk för skyddsvärda miljöer eller människors hälsa, säger Martin Tengsved. .

Nu har alltså Byggbranschens utvecklingsfond SBUF beviljat medel till ett projekt för att ta fram ett verktyg för miljöriskbedömning som kan fungera som beslutsstöd. Initiativet kommer från bergmaterialindustrins branschorganisation SBMI då detta efterfrågas av verksamhetsutövare, entreprenörer, beställare och tillsynsmyndigheter.

– Om vi kunde underlätta platsspecifika prövningar och samtidigt skapa trygghet genom vetenskapliga metoder skulle vi kunna återvinna mer.

Swerock är projektets huvudsökande och representanter för ett 30-tal andra företag och organisationer medverkar, liksom forskaren Martijn van Praagh som är en av Sveriges främsta experter inom området.

Projektet använder Naturvårdsverkets modeller för riskbedömning och kommer därutöver att föreslå försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna med återvinningen. En första version av verktyget presenteras nu i januari 2020.