Hem Mixat En app för biologisk mångfald

En app för biologisk mångfald

Cementas täkt i Skövde
Arbete utifrån markanvändningsplanen i Cementas täkt i Skövde.

På Cementas täkt i Skövde används det digitala kartverktyget ArcGis Online för första gången. Verktyget innehåller appen Collector med vilken Cementa planerar och genomför aktiviteter för att stärka biologisk mångfald och rekreationsvärden.

I de täkter där Cementa bryter kalksten finns markanvändningsplaner som beskriver vilka insatser företaget har åtagit sig att göra för att värna den biologiska mångfalden och skydda naturvärden i området. I samråd med ekologer hos Ecogain, experter inom hållbar markanvändning, tog Cementa fram en ny markanvändningsplan för täkten i Skövde för ett år sedan.

– För oss på Cementa är det helt nödvändigt att hela tiden anpassa vår verksamhet till den natur vi verkar i och att marken används på ett varsamt och långsiktigt hållbart sätt. Det handlar både om insatser vi ska göra för att få lov att bryta kalksten, men också insatser som vi ser kan förbättra förutsättningarna för växt- och djurarter, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa.

Skövdefabrikens markanvändningsplan är integrerad med kartverktyget ArcGis Online med appen Collector. Det innebär ett helt nytt sätt att digitalisera arbetet med biologisk mångfald i täkterna. Cementa har inspirerats av bland andra bergmaterialbranschen, elnätsbranschen och skogsnäringen där man använder ArcGis Online för att kartlägga och analysera markområden.

“Nu ser vi hur verktyget bidragit till fina resultat”

Kartverktyget markerar ut var skyddade arter, andra viktiga naturvärden och fornlämningar finns i området och fungerar som ett planeringsverktyg för att rätt åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Det kan handla om uppföljning av vattenflöden, när och vart växter ska flyttas och hur stenrösen bör anläggas. Efter ett år börjar man nu se positiva och mätbara effekter i Skövdetäkten och de växter som planterats om, såsom tibast och gullviva, har blommat fint och trivs på sina nya växtplatser.

– Jag skulle säga att kopplingen som Cementa gör mellan ArcGis Online och sin markanvändningsplan är unik och att svensk cementindustri ligger långt fram i ett internationellt perspektiv. Redan nu ser vi hur verktyget bidragit till fina resultat av de insatser vi gjorde i Skövdetäkten förra hösten, säger Cajsa Björkén, rådgivare på Ecogain.

Cementa har pågående kalkstensbrytning i Skövde och i Slite på Gotland. För Cementas täkter i Slite på Gotland har arbetet med att ta fram en ny markanvändningsplan inletts. Där bidrar nu erfarenheterna från Skövde med vägledning kring hur verktyget ArcGis Online kan skalas upp och användas på bästa sätt även i större täkter.