Hem Betonggalan Hård konkurrens om Arbetsmiljöpriset

Hård konkurrens om Arbetsmiljöpriset

Det blir inte lätt att utse en vinnare i kategorin Årets Arbetsmiljöpris på Betonggalan. De nominerade är Feras Almawed, Gian-Claudio Marinoni, Säkerhetsparken, Thomas Lundberg och Paul Karlsson tillsammans med Christian Silvasti.

Priset sponsras av Svensk Betong och juryn består av Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, OX2, Ulrika Dolietis, Håll Nollan. Jenny Sander, Cementa och Evangelia Mitilinou, Arbetsmiljökonsult.

Priset uppmärksammar insatser där man offensivt arbetat med sin arbetsmiljö på ett positivt och kreativt sätt. Pristagaren kan vara en medarbetare, chef, en grupp, en avdelning eller ett helt företag.

Feras Almawed, NCC, Projekt Hangar 5
Feras Almawed, är en aktiv personlighet inom säkerhet/arbetsmiljö frågor lokalt ute på Hangar 5. Han är mycket aktiv med information om säkerhetsregler och påminnelser till alla yrkesgrupper inom projektet. Han håller informationsmöten för nya inom projekt för att förebygga allvarliga olyckor i samband med kända riskmoment.

Han har genom sitt konsekventa agerande, förebyggt många arbetsolyckor genom att upplysa och påminna om gällande PPE och säkerhetsregler. Detta trots att det ibland kan vara tufft att påminna och konsekvent agera vid tillfällen då personal ej använder tex skyddsutrustningen, då man kan uppfattas som ”jobbig”

Han lyfter även de goda exempel, då personal gjort bra insatser och har så kallade Safe Talks med syfte att lyfta personer som gjort bra agerande kopplat till säkerhetsbeteende. Vi har fått flera sådana inom vår personal som flyts som goda exempel av Feras. Vilket lyfter våra medarbetare och skapar ett bra arbetsklimat.

Gian-Claudio Marinoni, Skanska, Projekt BSII, Barkabyfältet
Projektet BSII är ett anläggningsarbete inom Barkarbystaden delprojekt 2. Gian-Claudio som produktionschef har med sitt team och med byggherren Järfälla kommun i ryggen gjort ett aktivt val att arbetsmiljön ska vara så bra som möjlig.

Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet betyder något, det är inte bara en skrivning i ett bortglömt policydokument. Gian-Claudio har agerat bestämt och med trygghet och säkerhet i första rummet som chef och BAS-U när det gäller misstänkta Markföroreningar, Dolor i fyllnadsmaterial, Coronasmittan, incidenter, samordning med andra byggherrar med mera.

Det som imponerade är att Gian-Claudio på ett prestigelöst och otvunget sätt kan ta upp en fråga med arbetsmiljöspecialister och bolla lösningar och faktiskt lyssnar på de råd han får. Det kräver mod att arbeta med specialister.

Med coronasmittan i åtanke var det viktigaste att skydda alla yrkesarbetare från smitta genom att aktivt agera för att tjänstemännen höll sig hemma och deltog via IT. Delade upp bodar och vagnar så att exponeringen minskade.

Dolor i fyllnadsmaterial kom upp som en misstanke då NCC inte kunde garantera att fyllnadsmaterial inte var fritt från dolor. Då bytte Gian-Claudio helt enkelt leverantör och med byggherren i ryggen tog man en ökad kostnad. Man genomsökte gammalt fyllnadsmaterial med spränghund och införde säkerhetsrutiner för att arbeta i och omkring osäkert material.

Incidenter redovisas öppet och transparent med tydlig orsaksanalys och åtgärder. Samordning med andra byggherrar och BAS-U sker efter en grundfilosofi att har du ett ansvar ska du kunna ta det. Aktivt arbeta med samordningsrisker kopplat till APD-planer och tydlig tidplanering.

Projektet är olycksfritt och stämningen är väldigt god. Skyddsombuden har ett tydligt mandat och medarbetare känner en trygghet i att “man bryr sig om varandra”.”Alla byggarbetsplatser skulle vara som den här, då skulle vi ha noll skadade”.

Säkerhetsparken, Byggbranschens säkerhetspark
Det var en stor utmaning att få till ett nytt sätt att tänka på vad gäller utbildning av branschen. Samverkan var väldigt viktigt mellan entreprenör och leverantörer. Med Finland som förebild sattes arbetet igång och under två års tid har man arbetat för att ta fram Byggbranschens säkerhetspark. Ambitionen är hjälpa till att förändra beteenden vad gäller arbetsmiljö och säkerheten på våra arbetsplatser.

Parken har idag 16 stationer med ca 20 scenarion som man reflekterar och diskuterar kring. Man har till dags datum genomfört utbildningar för ca 650-700 personer i säkerhetsparken. Efter genomförd utbildning så har utvärderingar gjorts med väldigt goda resultat. De finns en bra bredd på besökare även om det i dessa tider som varit tyvärr blivit klart mindre utbildningar än förväntat.

Parken har utbildat beställare- projektör- entreprenör- yrkesarbetare-uthyrare vilket gör att budskapet kan förmedlas över hela kedjan. I utvärderingar påtalas det att det finns en bra bredd och att det är stor skillnad på att diskutera och reflektera över verkliga scenarion och stationer.

Thomas Lundberg, Thomas Betong
Thomas Lundberg nomineras för sitt stora engagemang inom arbetsmiljö/säkerhet och hans förmåga att väcka engagemang hos sina medarbetare. I april 2019 började Thomas Lundberg och hans team på Thomas Betongs tre prefabfabriker ett arbete med att få in fler riskobservationer. Företaget har tampats med olyckor som grundade sig i bland annat beteende och attityder samt brist på kunskap hos personalen i fabrikerna.

Genom att sätta nåbara mål för antal riskobservationer och kontinuerligt följa upp dem har de lyckats hålla i en positiv trend i drygt ett år. Många gånger så fallerar denna typ av mål kring uppföljningen men Thomas har skapat rutiner och arbetssätt för att få in målen som en naturlig del i verksamheten. Arbetet med riskobservationer har bidragit till att säkerhet och arbetsmiljö generellt har hamnat högre upp på agendan och vi märker av en större medvetenhet och förståelse i teamen. Fler börjar förstå att säkerhet inte är något projekt utan att det är något vi alltid jobbar med.

Thomas har här visat hur man på ett verksamhets – och verklighetsförankrat sätt kan jobba mot en säkrare arbetsmiljö! Han visar på stor förståelse för vikten av att arbeta med säkerhet och PRATAR säkerhet. Han inte bara nämner ”säkerheten först” utan lever det också.

Han har ett ödmjukt och prestigelöst sätt och inser att det är i samverkan man lyckas.

Christian Silvasti.

Paul Karlsson, Abetong och Christian Silvasti, Produktionslyftet
Abetong H-fabriken påbörjade Produktionslyftet våren 2019. Utvecklingsprogrammet inom Produktionslyftet är 18 månader och har hittills startats på cirka 300 företag och arbetsplatser. H-fabriken är en av de arbetsplatserna. Ledningen ville med satsningen uppnå den säkraste arbetsplatsen, mest engagerade medarbetarna, rätt kvalitet, bästa produkten och bästa leveranssäkerheten.

Rätt utan risk, rätt från mig och rent från mig har varit tre vägledande områden. Med fokus på ledarskap och att ta bort slöserier har resultaten varit starka inom alla områden inklusive arbetsmiljö. Det handlar om att skapa hållbara, effektiva verksamheter med ett ledarskap som engagerar, motiverar och visar vägen. Resultaten är:

  • Ett helt nytt ledarideal och ledarskap.
  • Kraftigt ökat antal riskobservationer
  • Förbättrad kvalitet och ekonomi.
  • Förbättringsförslag (medarbetardrivna) till och med maj 2020: 179 stycken (hela 2019 61 st, 2018 i princip 0).
  • Genomförda förbättringsförslag (medarbetardrivna) till och med maj 2020: 103 stycken (hela 2019 54 st, 2018 i princip 0).
  • Nya gemensamma standardiserade arbetssätt med fokus på ergonomi och säkerhet: mer än 25 stycken implementerade under 2019-2020.
  • Ökat Produktionsvärde: mer än 10 procent.
  • Ökat Produktivitet: mer än 20 procent i gjuthalllarna.
  • Riskobservationer: 87 stycken till och med maj 2020, att jämföra med 65 stycken hela 2019.
  • 924 olycksfria arbetsdagar, nytt rekord.