Hem Mixat Betong i fokus i återvinningsprojekt

Betong i fokus i återvinningsprojekt

Med hjälp av återvinningsprojektet Constructivate ska byggsektorn nå en 70-procentig återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall. Betong är tillsammans med plast det material som projektet fokuserat på, då det står för en stor del av av det samlade avfallet.

– Det finns alla möjligheter att öka återvinningsgraden av både bygg- och rivningsavfall, men förutsättningarna finns inte tydligt på plats i dag, säger Max Björkman från Chalmers Industriteknik som varit projektledare.

Enligt EU:s riktlinjer ska alla medlemsländer ha nått en 70-procentig återvinningsgrad redan i år. Constructivate-projektet, som finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har granskat tillverkningen av cement och betong, som i dag medför stora koldioxidutsläpp. En ny återvinningsmetod där betongen värms upp för att separera materialets cement- och ballastfraktioner har utforskats. Resultaten är hittills lovande, även om Max Björkman påpekar att det är en bit kvar innan metoden kan användas i stor skala.

– En utmaning i detta är den betydande energimängd som behövs för att värma upp den använda betongen.

En annan utmaning är åervinningen på byggarbetsplatserna där många har vitt skilda erfarenheter, kunskap och förståelse för återvinningsprocesserna. Projektet pekar därför på vikten av utbildning inom området.

Max Björkmans förhoppning är att projektresultaten ska öka intresset hos byggsektorns alla aktörer. för att öka återvinningsgraden av bygg-och rivningsmaterial. Särskilt när det gäller plast.

– Det måste till en tydlig efterfrågan på material och produkter baserade på återvunnen råvara, och aktörerna måste kunna se en ekonomisk vinning. Här spelar både lagkrav och incitament in.