Hem Mixat Så använder du AMA i din tekniska beskrivning

Så använder du AMA i din tekniska beskrivning

Använd AMA som referensverk när du skapar en teknisk beskrivning för att säkra kraven på material- och arbetsbeskrivningar i bygghandlingarna.

AMA 70 årAMA är ett referensdokument. Det betyder att du i en teknisk beskrivning hänvisar till en kod och rubrik. Då gäller AMA-texten under de angivna rubrikerna som kravtexter för projektet i fråga. Det går också att koppla AMA från flera teknikområden till en och samma beskrivning. I båda fallen är förutsatt att den tekniska beskrivningen hänvisar till en specifik utgåva av AMA.

Teknisk beskrivning – en viktig handling
En teknisk beskrivning är en del i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för anbudsgivning. Det är också en del kontraktshandlingarna mellan beställare och entreprenör. I byggprocessen används beskrivningen för materialinköp och för arbetet på byggplatsen.

Beskrivningen används i tidiga skeden för dokumentation och beslutsunderlag och som relationshandlingar när projektet är färdigt. Den kan då användas som grund för instruktioner till drift och underhåll.

Så upprättas en teknisk beskrivning
Den eller de personer som ska upprätta beskrivningen behöver förutom teknisk kunskap inom fackområdet och projektet även ha god kännedom om AMA och de regler som gäller. De behöver även ha tillgång till fackområdets och övriga projekthandlingar samt aktuell varuinformation.
En teknisk beskrivning kan struktureras enligt två olika principer – kapitelvis sorterad eller byggdelssorterad. I den kapitelvisa strukturen, som är vanligast, sorteras byggdelar/installationssystem i samma ordning som i AMA/RA.
Den byggdelssorterade strukturen innebär att man under varje byggdel/installationssystem lägger de produktionsresultat som ingår i byggdelen/installationssystemet.

Med byggdelar avses de delar som har huvudfunktioner i ett byggnadsverk, exempelvis bärverk i husstomme, luftbehandlingssystem och belysningssystem. I en teknisk beskrivning beskrivs krav på funktion under byggdelar.

Begreppet ”produktionsresultat” beskrivs i begreppsbestämningarna för BSAB/CoClass som ett resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk. I AMA finns kravtexter på ingående material, utförande och färdigt resultat. Produktionsresultat avser produkter satta på plats i byggnadsverket eller det färdiga arbetet, exempelvis den grop som åstadkoms genom schaktning.


AMA Beskrivningsverktyg – En webbtjänst för den som smidigt vill skapa sina egna tekniska beskrivningar. Med AMA Beskrivningsverktyg kan användaren på ett enkelt sätt använda BSAB:s koder för att utforma beskrivningen och införa projektspecifika tillägg och anpassningar.

Så läser jag en beskrivning utförd enligt AMA
Genom att författaren refererar till AMA undviks dubbelarbete med att ta fram och komplettera beskrivningen med all den text som läsaren kan hämta i AMA.

Beskrivningens fyra steg med AMA:

Inledningen
Författaren kopplar sin beskrivning till AMA genom följande skrivelse:
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA »fackområde« »årtal«.

Koder
Författaren för in de koder och rubriker i beskrivningen som motsvaras av de arbeten som finns i projektet. Då säkerställer hen att de utföranden och kvalitetskrav som finns i AMA, åberopas.

Komplettering med projektspecifik text
AMA:s texter är generella och allmänt formulerade, så författaren behöver komplettera med projektspecifik text.

Ändring av AMA-texter
Författaren kan ha ändrat AMA-texter som inte är relevanta för hens projekt genom att föra in egna texter. Vid ändring i AMA:s texter gäller företrädesregeln, vilket innebär att den författade beskrivningen gäller istället för det som står under AMA-koden.

AMA-skolan
Figuren till vänster visar principen för strukturen i AMA. Den upp och ner-vända visar i vilken ordning texterna ska tolkas.

Här lär du dig mer!
Kolla Byggtjänst! Där finns alla delar av AMA att köpa, såväl digitalt som i bokform: byggtjanst.se/tjanster/ama  >>