Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongstöd mot sluttning?

Fråga Experten: Betongstöd mot sluttning?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi tänker göra i ordning en parkeringsplats för cirka tio bilar i Härjedalens fjällvärld. Platsen är i en sluttning bestående av morän (sand och sten med ett obetydligt lerinnehåll). Vi planerar att använda oss av två meter höga prefabricerade betongstöd mot sluttningen ovanför. Vi vill inte drabbas av frostsprängning som förstör stödväggen.
Frågor:
a) Behövs någon form av isolering mot kyla bakom stödväggen?
b) Behövs någon form av dräneringsmatta eller dräneringsslangar för att dränera bakom stödväggen?
c) Behövs särskilt dräneringslager av grov grus?
d) Finns rekommenderad konstruktion för denna typ av stödvägg?
/Per-Olof

Betongen i prefabricerade stödmurar (typ L-stöd) skall vara sådan att den klarar frost med hög fuktlast. Detta åstadkoms med någorlunda lågt vct och lufttillsats. Ofta gäller exponeringsklass XC4/XF3 för stödmurar, men om det är en tösaltad miljö kan det behövas typ anläggningsbetong för att klara XD3/XF4.

Så (a) du behöver inte isolera mot kylan, men däremot kan det vara bra om du fyller ut bakom muren med bergmaterial (grus, makadam, mm). Bärlagret under bör vara dränerat speciell om marken är fuktig och risk för sättningar eller tjäle.

Tillverkaren av betongelementen/stöden har som regel bra anvisningar för hantering, djup, bärlager, dränering, motfyllning, osv, och man refererar då ofta till Anläggnings AMA. Så (b) jag tror inte att du behöver extra dräneringsslangar bakom stödmuren, men motfyllningen på baksidan kan med fördel vara dränerande och ha en någorlunda bra bärighet. Och (c) bärlager bör vara av dränerande bergkross, på geoduk, om markförhållandena är sådana att det behövs.

Tillverkaren följer dimensioneringsregler (Eurocode 2 och 7) och utför enligt en rad standarder (SS-EN 15258, 13369 och 201, samt SS 137003).

Om du har speciella markförhållanden kan det ibland behövas särskilda undersökningar och beräkningar. Vad gäller (d) rekommenderad konstruktion kan du kolla på nätet, tillverkare av L-stöd och liknande brukar ha bra information och anvisningar du kan läsa. Och tar du kontakt med dem kan de vara behjälpliga med att välja rätt utifrån dina förutsättningar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group