Hem Mixat Nanoforskning kan förebygga hälsorisker

Nanoforskning kan förebygga hälsorisker

Christina Isaxon, doktor i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola på Lunds universitet.
Christina Isaxon, doktor i aerosolteknologi på Lunds universitet. Foto: Clea B Isaxon.

Christina Isaxon vid Lunds universitet har tilldelas 4 449 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga användningen av nanomaterial i byggbranschen. Tillverkade nanopartiklar används allt oftare i byggmaterial, men det saknas kunskap om hur de påverkar hälsan.

– Blandar man nanopartiklar i byggmaterial som till exempel betong kan det bli starkare, lättare och tåligare. När man bearbetar materialet kan nanopartiklarna spridas som fria partiklar eller via damm i luften, säger Christina Isaxon, doktor i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola på Lunds universitet.

I sin kartläggning ska hon studera hur nanopartiklarna blir luftburna, vilka yrkesgrupper som exponeras för dessa partiklar i byggdamm och vilka hälsorisker det medför.

– Idag finns knappt någon information om vilka byggprodukter som innehåller nanomaterial. Vi vill ta reda på i vilka produkter tillverkade nanopartiklar ingår, varifrån materialen kommer och hur säkerhetsdatabladen är utformade.

Christina Isaxon har tidigare forskat på nanopartiklar som bildas vid exempelvis svetsning. Hon har också studerat andra typer av luftburna partiklar i arbetsmiljöer.
Nanopartiklar som uppstår naturligt vid exempelvis förbränning kan vara hälsofarliga men riskerna med framställda nanopartiklar är till stor del okända.

– Vi vet sedan tidigare att inandning av nanopartiklar som inte är avsiktligt framställda kan orsaka till exempel lungsjukdom, hjärt-kärl-sjukdomar och cancer. Tillverkade nanopartiklar har ofta speciella egenskaper, vilket är anledningen till att man använder dem. Är partiklarna till exempel fiberformade och svårlösliga, som kolnanorör, kan de i likhet med asbestfibrer vara mycket hälsofarliga, säger Christina Isaxon och fortsätter:

– Genom laboratoriestudier av de här partiklarnas storlek, form, kemiska sammansättning och hur de frisläpps i byggdamm kan vi förstå hur de uppför sig i luften och vad som händer när de kommer ner i lungorna. Om det visar sig att tillverkade nanopartiklar i byggmaterial har egenskaper som gör dem särskilt hälsofarliga kan man sträva efter att undvika partiklar med dessa egenskaper. Går inte det kan man utveckla arbetarskyddet så att de som jobbar med produkter som innehåller nanomaterial kan vara säkra.

Christina Isaxon hoppas att forskningen kommer att öka kunskapen generellt när det gäller nanomaterialens livscykel. De flesta studier som gjorts tidigare har handlat om risker förknippade med tillverkning av nanopartiklar.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.