Hem Mixat Hög byggtakt på bostadsmarknaden

Hög byggtakt på bostadsmarknaden

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad
Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Bild: Boverket.

Tvärtemot vårens dystra prognoser har bostadsmarknaden utvecklats starkt under 2020. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som gjorde före pandemin.

– Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021. Enligt Boverkets beräkning rider bostadsmarknaden ut även vinterns pandemivåg, även om utfallet är svårt att bedöma.

– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren.

Boverket har uppdaterat sin bedömning av hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningar visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Underskottet är dock fortsatt stort på grund av att det tidigare år inte byggts så många bostäder som har behövts.

– Ska man lyckas bygga bort det underskott som finns behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder om året under åren 2020–2029. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behövs det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner, men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Utvecklingen av beräknat underskott
Utvecklingen av beräknat underskott.

Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus totalt sett har varit stabilt.

Bostadspriserna har ökat markant under 2020, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021.

– Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.