Hem Reportage Projektet Stommen med ett andra liv

Stommen med ett andra liv

Sergelhusen

Hörnet vid Hamngatan och Sveavägen är välkända trakter för stockholmarna. Kvarteret, som inrymmer Sergelhusen, byggdes under 1960-talet men har under alla år varit otillgängligt och slutet. Nu satsar Vasakronan stort på att göra om, men istället för att riva kvarteret renoveras det. På Betonggalan vann byggnaden Årets Miljöpris.

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto/visionsbilder: Equator, Marge arkitekter, Vasakronan, Roman Mitrofanov, Zengun.

Från 1950-talet och framåt har Stockholms City genomgått en omfattande förändring. Hus har rivits, nya har byggts, trafikstråk för både bilar och gående har förändrats. Det som gjordes då börjar bli slitet och i behov av upprustning. Just nu pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt runt Sergels Torg.

Gallerian utefter Regeringsgatan och Hamngatan har byggts om i tre etapper. Nu slutförs ombyggnaden av Sergelhusen, som ligger nästgårds med Gallerian utefter Hamngatan, Sveavägen och Malmskillnadsgatan.Det handlar om investeringar i City på runt 15 miljarder, som görs av fastighetsägare och Stockholm stad.

SergelhusenSergelhusen ritades av Kjell Ödéen och byggdes under 1960-talet i samband med Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels Torg.

1966 flyttade Skandinaviska banken in, vilket var före det att banken slogs samman med Enskilda banken och blev SEB.

På 1990-talet köpte Vasakronan kvarteret och när SEB sa upp hyresavtalet för att flytta till Solna, stod Vasakronan inför en utmaning. Skulle kvarteret med sina 67 000 kvadratmeter rivas och nya byggnader uppföras eller skulle man behålla och renovera?

Efter flera år av analyser och utredningar bjöd Vasakronan 2014 in tre arkitekter till parallella uppdrag. Två av dem föreslog rivning medan Marge arkitekter kom med ett alternativt förslag som innebar att kvarteret bevaras och att bara vissa delar skulle rivas, bland annat en påbyggnad från 1990-talet samt det mindre huset mot Hamngatan.

– Vasakronan har av miljöskäl som mål att bevara och renovera sina fastigheter snarare än att riva och bygga nytt. Studier visar att det krävs ett ton material för att bygga en kvadratmeter kontorshus. Därför var Marges förslag att bevara kvarteret tilltalande, säger Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell.

Marge arkitekter har gjort det övergripande förslaget samt underlag till detaljplanen men har i arbetet med bygglov och projektering samarbetat med Equator.

– Detta är ett om-, på- och tillbyggnadsprojekt med stort fokus på hållbarhet där vi försökt minimera rivning, säger Pye Aurell Ehrström, Marge arkitekter.

Tidiga analyser visade att de platsgjutna stommarna var i så gott skick att de tålde att byggas på och skulle kunna hålla en lång tid framöver. Det var dessutom möjligt att flytta installationerna från översta planet ner till källaren med all håltagning detta innebar.

Öhrströms glasbelisk ger ett fint blickfång från Paviljongens panoramafönster.

Sergelhusen har länge varit en plats man bara hastar förbi. Nu har det slutna kvarteret öppnats, fria passager har bildats, en soltrappa mellan Malmskillnadgatan och Sveavägen har byggts. Det mesta är kontor men även bostäder har tillförts kvarteret. Samtidigt ges plats för restauranger, caféer och butiker, vilket kommer att skapa liv och rörelse i kvarteret dygnet runt.

Sergelhusen består av tre byggnader sammanbundna under mark. Ombyggnaden omfattar tre entreprenader där Zengun har den största som innebär om- och tillbyggnad av hörnhuset mot Malmskillnadsgatan samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset utmed Hamngatan. Veidekke har uppdraget att bygga om fronthuset på Sveavägen mot Sergels Torg. I både Veidekkes och Zenguns entreprenader handlar det om kontor.

NCC, däremot, har uppdraget att, förutom kontor, bygga om den delen som ligger i hörnet Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan till bostäder med balkonger. Det som sticker ut i den delen av kvarteret är att fasaderna klätts med spån av cederträ och att takterassens paviljong fått en exteriör av bränd gran.

– Spån av cederträ har mycket lång hållbarhet och kräver minimalt med underhåll. Bränd gran, en traditionell teknik från Japan, ger ett bra skydd mot mögel. Trä är ett mycket ovanligt fasadmaterial mitt inne i stadskärnan och ger byggnaden det där lilla extra, säger arkitekt Annica Carlsson, Equator, som tillsammans med Marge arkitekter haft uppdraget att bistå Vasakronan under hela projekttiden.

Bostadshuset är en del av den långa byggnaden längs med Malmskillandsgatan som, när den byggdes, var grå och småtrist. Nu har den långa fasaden brutits ner i tre delar, som klätts med olika material så att byggnaden uppfattas som tre i stället för en.

– Först kommer bostadshuset med cederträ, sedan en fasad med guldanodiserad plåt och linjeglas och slutligen en fasad med röd granit. Med de tre materialen har vi skapat en fasad med variation, säger Annica Carlsson.

Att bygga om ett stort kvarter mitt i centrala Stockholm innebär stora utmaningar. Etableringen har varit stor med byggbodar delvis i fem plan utefter Sveavägen och Hamngatan. De tre entreprenaderna pågår parallellt och när produktionen var som mest intensiv har säkerligen 700 yrkesarbetare och tjänstemän samtidigt varit på arbetsplatsen.

 

Samordningen mellan entreprenörerna och deras underentreprenörer måste fungera liksom logistiken. Materialtransporterna måste komma i tid och bilarna ska helst inte åka tillbaka med tomma flak. Dessutom krävs stor hänsyn till tredje man.

– Vi har dagliga kontakter med NCC och Veidekke och hjälper varandra för att arbetet ska flyta. Vi samarbetar till exempel kring logistik, arbetsmiljö och andra produktionsrelaterade frågor för att uppnå gemensamma mål, säger blockchef och arbetsledare Fredrik Balkåsen, Zengun, med ansvar för betong, stål, fasad och tidplaner.

För Sergelhusen har man lyckats få ner mängden deponi till 0,5 procent tack vare målmedveten sortering i inte mindre än tolv fraktioner för bland annat gips, betong, metall och brännbart.

Vasakronan och entreprenörerna har lagt stor vikt vid avfallshanteringen. Målet har varit att max fem procent av avfallet ska hamna på deponi, vilket är mycket tufft för ett ombyggnadsprojekt. För Sergelhusen har man lyckats få ner mängden deponi till 0,5 procent tack vare målmedveten sortering i inte mindre än tolv fraktioner för bland annat gips, betong, metall och brännbart.

Dessutom har material och inredning från de invändiga rivningarna tagits till vara så mycket som möjligt. Det har genererat att 41 ton dörrar, pentry, inredning, undertak mm har återanvänts i Vasakronans egna fastigheter eller sålts. Ett annat exempel på återanvändning är att granitfasaden på fastigheten mot Sveavägen plockats ner, rengjorts och satts upp igen.

Sergelhusen är miljöklassat LEED Platina, vilket ställer höga krav på energiåtgången. Den befintliga byggnaden var i sig ganska energisnål. Men efter ombyggnaden är den ännu bättre.

– Vi ligger nästan 50 procent under gällande nybyggnadskrav. Det goda resultatet har vi lyckats med tack vare ett mycket lågt energibehov samt att vi försörjer byggnaden genom att nyttja värmen i det grundvatten som finns i en akvifer i Brunkebergsåsen under byggnaderna. Energiåtgången blir därmed extremt låg, säger Anna Denell.

Malmskillnadsgatan
Gatulivet på Malmskillnadsgatan har blivit livligare efter ombyggnaden. Till vänster syns Paviljongen som har entréer från flera håll.

Hållbarhet och miljö är viktiga frågor för Vasakronan ur flera aspekter. Yngre personer söker sig gärna till företag som tänker på dessa frågor, så det är en viktig faktor från rekryteringssynpunkt. Det är också lättare att hyra ut kontor i gröna byggnader eftersom många hyresgäster ställer miljökrav.

Ytterligare en aspekt är att tack vare energisnåla fastigheter spar Vasakronan 200 miljoner kronor årligen i lägre energikostnader i sitt fastighetsbestånd. Dessutom har Vasakronan, tack vare det systematiska miljöarbetet, kunnat erhålla mycket förmånliga lån från Europeiska och Nordiska investeringsbanken.

Sergelhusen är snart klart för inflyttning. Nu pågår lokalanpassningar och Vasakronan kommer själv att flytta sitt huvudkontor till kvarteret med adress Malmskillnadsgatan 36. Samtidigt får stockholmarna ett nytt gatunät som håller ihop stadskärnan, gömda platser har synliggjorts och promenadstråk har bildats utöver huvudstråken Sveavägen, Hamngatan och Drottninggatan.


Beställaren
Anna Denell, Vasakronan
”Modigt beslut att bygga om”
Sergelhusen är det häftigaste stadsomvandlingsprojekt vi gjort. Det var modigt av oss att bygga om kvarteret i stället för att riva och bygga nytt, vilket de flesta tyckte skulle vara det bästa. Om jag ska plocka ut en liten favorit av kvarteret så är jag barnsligt förtjust i träfasaden av spån på bostadshuset. Roligt att Tidskriften Betong nominerat oss till Årets Miljöpris. Betong har visserligen stor negativ miljöpåverkan men samtidigt är det ett material med goda konstruktionsegenskaper.


Arkitekt
Annica Carlsson, Equator
”Ett projekt att vara stolt över”
Det är fantastiskt att få vara med om detta renoveringsprojekt i Stockholms hjärta, att få möjlighet att göra om kvarteret och skapa fina gatumiljöer. Vasakronan och staden har haft höga ambitioner att göra något bra och något att vara stolt över. Kvarteret har omvandlats till en öppen plats och knyter fint an till resten av City. Bostadshuset med fasad av cederspån har gett värme åt det tidigare anonyma hörnet vid Malmskillandsgatan och Mäster Samuelsgatan.


Arkitekt
Pye Aurell Ehrström, Marge Arkitekter
”Kvarteret blir vitaliserat”
Vi är glada att vi i projektet har fått arbeta med allt från den stora skalan till den lilla som exempelvis den specialritade gröna keramikplattan till husfasaden vid Hamngatan. Ambitionen med hela projektet är att vitalisera kvarteret, synliggöra Malmskillnadsgatan och koppla ihop nivåerna genom den nya soltrappan. Genom paviljongens mindre skala har vi adderat en mer mänsklig skala i den annars storskaliga miljön kring Sergels Torg.


Entreprenör
Fredrik Balkåsen, Zengun
”Gäller att motivera medarbetarna”
Jag har ett förflutet som backhoppare innan jag började studera på KTH. Mina erfarenheter från idrotten har jag glädje av på jobbet. I båda fallen handlar det om psykologi och samarbete för att motivera medarbetarna att leverera hög kvalitet i tid. För Sergelhusen har det exempelvis gällt att få dem att inse att hålla tidplanen för olika deljobb för att inte sinka andra entreprenörer. Projektet är inte lättarbetat men tack vare skickliga underentreprenörer har vi lyckats.


Betongentreprenör
Tony Silfverhammar, Silfverhammar Bygg
”Röd betong i Paviljongen”
Det mest spektakulära har varit gjutningarna av Paviljongen där vi använt röd, genomfärgad betong. Vi har även utfört andra gjutningar i kvarteret, till exempel stomförstärkning av den befintliga stommen för att kunna bygga på husen, pålfundament, pågjutningar av väggar och kringgjutningar av pelare. Dessutom har vi gjort ett flertal platsgjutna trappor för ett förbinda huset vid Hamngatan med huset vid Malmskillnadsgatan.


Mer om Sergelhusen
Vad: Om-, på- och tillbyggnad av tre fastigheter vid Sergels Torg, Stockholm
Ytor: 67 000 kvadratmeter som byggts ut till 82 000 kvadratmeter.
Beställare: Vasakronan
Arkitekter: Equator, Marge arkitekter m fl.
Entreprenörer: Zengun, NCC, Veidekke
Betongentreprenör: Frijo, Silfwerhammar Bygg
Betongleverantör: Betongindustri m fl.