Hem Mixat Fortsatt underskott på bostäder

Fortsatt underskott på bostäder

Bostadsmarknadsenkäten 2021

207 av landets 290 kommuner uppger att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det visar Boverkets Bostadsmarknadsenkäten för 2021.

Med underlag från nästan alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.

– Kommunernas svar ger oss ett värdefullt underlag för att få fram en nationell bild av bostadsmarknadsläget, säger Marie Sand, projektledare på Boverket.

Även om underskottet på bostäder har minskat för fjärde året i rad är det stort. Framför allt är det grupper som är nya på bostadsmarknaden som har svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller unga, studenter och nyanlända, men även personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare.

År 2022 förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022.

Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat från 140 till 204 kommuner. Effekter av coronapandemin kan vara en förklaring liksom ett ökat byggande av specialbostäder.

Närmare 10 700 bostäder tillkom under 2020 genom nyproduktion, ombyggnation och inköp inom det allmännyttiga bostadsbeståndet. Samtidigt såldes cirka 3 900 lägenheter och närmare 600 revs. Av de sålda gick 89 procent till privat hyresvärd för fortsatt uthyrning, 7 procent såldes till annan köpare och 4 procent ombildades till bostadsrätter.