Hem Hållbarhet Samverkan för en hållbar industri

Samverkan för en hållbar industri

I det Vinnova-finansierade projektet Betcrete har RISE samlat ett konsortium av aktörer för att formulera en implementeringsplan för industriell omställning mot klimatneutrala cement- och betongbranscher.

För att uppnå klimatneutralitet år 2045 behövs kvalitetssäkrade åtgärder och innovativa lösningar som kan bidra till paradigmskifte inom byggbranschen.

– Det finns inte en universell lösning på CO2-problematiken. Vi har föreslagit en agenda för aktiviteter på kort- och lång sikt där flerdimensionella problemlösningar har identifierats., säger Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare inom infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Huvudmålet med Betcrete var att samla cement- och betongbranscherna för att skapa samförstånd och enighet kring en gemensam implementeringsstrategi för att nå klimatneutralitet 2045.

– Jag skulle vilja säga att vi uppnått samverkansmålet med projektet med råge. Redan i inledningen hade vi ett starkt konsortium bestående av tillverkare, organisationer, myndigheter, forskare, innovatörer och entreprenörer inom betongkonstruktion, säger Katarina Malaga.

Fem möjliga huvudinriktningar har identifierats:

  • energieffektivisering inom cementproduktion
  • optimering av betongsammansättning med alternativa bindemedel
  • utveckling av nya, långsiktigt hållbara alternativa bindemedel i volymer och kvalitéer som kan bidra till omställning
  • karbonatisering och andra möjligheter att skapa CO2-sänkor
  • utredning av möjligheter till CCS i Sverige/Norden, alternativt andra tekniska lösningar på infångning, förvaring och/eller användning av CO2

– Vi behöver bygga resurseffektivt och långsiktigt, satsa på återvinning och skapa hållbara tillverkningsprocesser för alla byggmaterial, säger Katarina Malaga.

Samtliga fem områden visar på behovet av revidering, anpassning, nya standarder, policyer och regelverk, men också nya affärsmodeller, kunskapslyft och, inte minst, behovet av samhällets förståelse och stöd för de tids- och kapitalkrävande investeringar branschen står inför.

Det krävs långsiktiga politiska beslut, finansieringslösningar samt transparenta och förutsägbara tillståndsprocesser för att uppnå klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft.

De offentliga beställarna har i kraft av stora volymer möjlighet att gå före och visa vägen genom att ställa krav. På så sätt kan omställningstakten öka och fler beställare följa efter.

För att gynna långsiktigt hållbara lösningar behöver kraven som ställs vara materialneutrala funktionskrav och vidare styras av vetenskapliga fakta och livscykelanalyser.

Utvärderingen bör ske utifrån långsiktigt värde, t.ex. en byggnad med stomme som går att förändra över tid och behov utan att behöva rivas och byggas på nytt är hållbar både ur ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv.

– I Steg 2 av Betcrete planerar vi att visa på exempel i form av både verkliga objekt och demoobjekt, säger Katarina Malaga och fortsätter:

– Det är glädjande att samtliga parter som deltagit i steg ett också visat intresse för ett fortsatt samarbete i steg två.