Hem Fråga Experten Fråga Experten: Korrosivitetsklass för pumpbrunn?

Fråga Experten: Korrosivitetsklass för pumpbrunn?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag fnderar på att gjuta en pumpbrunn/grop för insamlande av avloppsvatten innehållande fekalier etc. Jag försöker hitta om det finns någon form av korrosivitetsklass man ska förhålla sig till?
/Urban

I en pumpbrunn/grop för avloppsvatten kan både betongen och armeringsjärnen vara relativt utsatta. Betongen kan behöva anpassas för urlakning och biologiska angrepp (svavelväte/syra, sulfater m.m.), samt att ameringen ligger tillräckligt långt in i betongen (täckskikt).

Hur pass ”besvärlig” miljö det är för betongkonstruktionen beror på fukttillstånd och hur väl ventilerat utrymmet är, samt flöde, vattentryck, osv. Dessa betongkonstruktioner blir som regel mest utsatta vid vattenlinjen, och i utrymmet ovanför denna.

Generellt i ”utsatt miljö” gäller det att välja en tät betong (lågt vct, gärna med alternativa bindemedel), att ha tillräckliga täckskikt till armeringen, och hålla nere sprickbredderna.

I avloppssystem kan betongen med fördel vara sammansatt med sulfatresistent cement (Anläggning), slagg och lågt vct (max 0,45), samt undvika kalksten (filler, cement typ LL, och ballast). Mycket och stor sten, samt trög konsistens, är att föredra för att få ner krympningen och sättningen och därmed sprickrisken.

För kemiska angrepp finns XA-klasserna (SS 137003 och EN 206), men de gäller endast för exponering i naturlig jord och stillastående grundvatten. Men kan ändå snegla på de underliggande gränsvärden (koncentration/halt) som finns för dessa klasser (se Betongrapport 11).

Riktvärden för sprickbredder och täckskikt finns i Boverkets konstruktionsregler (EKS), men de gäller inte för kemiska angrepp (XA). I dessa fall gör man en bedömning utifrån de specifika förutsättningar som konstruktionen förväntas utsättas för.

Tyvärr finns inga riktlinjer för avloppssystem, djurhållning, reningsverk, och liknande konstruktioner.

För att svara på din fråga, även om klasserna inte gäller för din avloppsbrunn, så skulle jag ändå säga exponeringsklass XC3 för armeringskorrosion och XA2 för kemiska angreppen. Förslagsvis en betong med anläggningscement (eller slaggbetong) med vct max 0,45 och minst 20 mm täckskikt.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group