Hem Mixat Domen mot Slite: Detta har hänt!

Domen mot Slite: Detta har hänt!

Den 6 juli 2021 kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd i Slite. Det innebär att brytning av kalk måste upphöra den 1 november 2021.

Den 17 januari 2020 fick Cementa godkänt i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen, men beslutet överklagades av bland andra Länsstyrelsen på Gotland, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen Gotland.

Huvudskälet är att de överklagande anser att den modell för mätning av effekterna på grundvattnet som Cementa använt inte ger ett tillförlitligt resultat.

Naturvårdsverket anser att resultaten från modelleringen inte kan ligga till grund för bedömningen av effekterna på de kringliggande grundvattenberoende ekosystemen.

”Resultaten i form av simuleringar och beräkningar är inte tillräckliga för att skingra varje rimligt vetenskapligt tvivel om att ingen skada uppkommer på utpekade habitat i de skyddade områdena,” skriver man i sitt överklagande.

Länsstyrelsen på Gotland hävdar att Cementas grundvattenmodell är kalibrerad utifrån ett utflöde som är nästan 20 procent mindre än medelvolymen för de senaste åren.

Cementa menar att det är ett felaktigt antagande att konsekvensbedömningarna enbart grundar sig på grundvattenmodelleringen. ”Det är den samlade kunskapen som ligger till grund för konsekvensbedömningarna inom Natura 2000-områdena. Det samlade underlaget utgörs av höjdmodell, ytvattenutredning, kartering i fält av avrinning, bäckar och naturtyper, inventering av kärlväxter och mossor, grund- och ytvattenrör, vattenkemi och grundvattenmodelleringar.”

Sveriges geologiska undersökning, SGU, säger i ett remissyttrande att de anser att den grundvattenmodell Cementa använder sig av är bra. Dock ifrågasätter man det nollalternativ som Cementa utgår ifrån. ”Det framstår som sannolikt att fler mätningar skulle leda till ytterligare förändringar av modellen. Modellens förmåga att förutsäga hur den sökta verksamheten i framtiden skulle påverka omgivningen kan fortfarande ifrågasättas”, skriver man i sitt yttrande.

Just nu granskar Cementas jurister domen och förbereder ett överklagande till nästa instans, Högsta domstolen. Samtidigt gör den samlade byggbranschen en konsekvensanalys av hur ett avbrott i cementframställningen i Slite skulle påverka. Enligt Cementa tillverkas så gott allt anläggningscement i Sverige i Slite och infrastukrutbyggandet skulle stanna helt i november.