Hem Hållbarhet Domen mot Slite: Cementa överklagar till HD

Domen mot Slite: Cementa överklagar till HD

Karin Comstedt Webb
Karin Comstedt Webb.

Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa ansökan om att förlänga tillståndet att bryta kalksten i täkter i Slite i ytterligare 20 år. Efter att överklagandet skickats in beslutar Högsta domstolen (HD) om en prövning i målet.

– Överklagandet är en del i det intensiva arbete som nu pågår för att försöka mildra konsekvenserna av den väntade cementbristen i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Cementas nuvarande tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland upphör den 31 oktober i år. Mark- och miljööverdomstolen avslår inte Cementas ansökan om en förlängning, utan väljer att inte behandla den. Det skäl som angivits är att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda. Cementa menar i sin överklagan bland annat att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen.

– För snart fyra år sedan skickade vi in ansökan, som också godkändes i sin helhet i första instans, Mark- och miljödomstolen. Att ansökan i detta sena skede och efter så pass lång handläggningstid avvisas utan att domstolen meddelar vad som saknas och heller inte gett oss förutsättningar att förtydliga eller komplettera så att domstolen kan pröva ansökan, gör att Sverige går mot en akut cementbrist i slutet av november, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa delar inte domstolens bedömning och menar att utredningen är en av de mest långtgående och omfattande som gjorts för denna typ av ärende.

– För oss är det av högsta vikt att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite.

Ett fortsatt långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att Cementa och HeidelbergCement ska kunna etablera världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030, ett arbete som presenterades i våras. Tillgången på cement som konstruktionsmaterial är dessutom kritisk för att andra sektorer i samhället ska lyckas med sin brådskande klimatomställning.

Cementa arbetar nu med flera parallella spår för att försöka mildra konsekvenserna av den krissituation som snabbt närmar sig. Överklagandet i sig kommer inte att lösa en akut cementbrist, till det är tiden för knapp.

– Det krävs därför ett skyndsamt och handlingskraftigt agerande från politik och myndigheter i samråd med oss och andra branschaktörer för att hitta konstruktiva sätt att hantera situationen.

Sverige är idag näst intill självförsörjande av cement, en trygghet ur beredskapssynpunkt, och i Slite på Gotland tillverkas cirka 75 procent av den cement som används i svensk samhällsbyggnad. Den 14 juli skickade branschorganisationen Byggföretagen in sin konsekvensbeskrivning av cementbrist i Sverige.

– Vi delar denna syn och vi ser mycket allvarligt på konsekvenserna för cementförsörjningen i Sverige om Mark- och miljööverdomstolens beslut står fast. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fortsatt kunna långsiktigt producera cement i Slite, säger Karin Comstedt Webb.