Hem Mixat Granskat: Undantagsregler borde prövats i Slite!

Granskat: Undantagsregler borde prövats i Slite!

Cementas fabrik i Slite är klassat som ett riksintresse och av så stor betydelse för samhället att möjligheten till undantag från vattenförvaltningsförordningen borde ha prövats av Mark- och miljööverdomstolens. Det skriver SGU, Sveriges geologiska undersökningar i ett beställt yttrande till regeringen.

SGU har sedan långt tidigare pekat ut fyndigheten som riksintresse och har i ett remissvar till domstolen pekat på möjligheten att pröva undantag under vissa förutsättningar.

-SGU anser att verksamheten i Slite är så viktig för samhället att det vore värdefullt om frågan prövas i domstol vid en fortsatt process, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU.

SGU pekade nämligen ut fyndigheten i Slite som riksintresse 1994 och detaljavgränsade den 2004. I den utredning som gjordes i samband med detaljavgränsningen beskrev SGU att den uppfyllde de uppställda kriterier som krävs för att klassas som riksintresse nämligen: 1. Att ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov, 2.  Att ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och 3. Att området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat.

Mark- och miljööverdomstolen avslog Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Slite med motiveringen att ”den medför en sådan störning på grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma att det innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt gällande miljökvalitetsnorm.”

SGU skriver i sitt yttrande att man ”under vissa förutsättningar kan domstolen ändå tillåta en verksamhet som har en negativ påverkan på en grundvattenförekomst bland annat om det innebär att verksamhetens fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring av grundvattenförekomsten” Detta enligt vattenförvaltningsförordningen 4 kap. 12 §.

-SGU anser att det vore värdefullt om domstolen prövade om verksamheten i Slite kunde anses vara en verksamhet som är så viktig för samhället att detta skulle väga över. Det är domstolen som avgör frågan och vi kan inte uppmana eller på annat sätt få domstolen att göra en sådan avvägning, men vi tycker det vore värdefullt att pröva frågan, säger Erika Ingvald.

Lars Olsson, hovrättsråd på Mark-miljööverdomstolen, har kommenterar det så här.

-Det korta svaret är att, nej, vi gjorde inte någon sådan bedömning. Vår bedömning var att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan, säger Lars Olsson.