Hem Hållbarhet SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa

SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa

SGU, som står för Sveriges geologiska undersökning och är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa. Förutsättningen är att tillräckliga mildringsåtgärder görs.

SGU:s bedömning är att den ansökta täktverksamheten är så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

SGU bedömer att den ansökta verksamheten innebär en försämring av vattenbalansen, som är en del av den kvantitativa statusen.

SGU bedömer också att den ansökta verksamheten äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna god kvantitativ status och god kemisk status på grund av fortsatt saltvatteninträngning i området.

Den ansökta verksamheten strider därför mot bestämmelserna i 5 kap. 4 § miljöbalken, som säger att en verksamhet inte får tillåtas om den leder till en försämring av statusen eller äventyrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten.

SGU anser dock att undantagsbestämmelserna i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen ska tillämpas. Den ansökta verksamheten utgör basen för, och är en förutsättning för, cementproduktionen vid Slite. Samhället har ett stort behov av cement för ett flertal verksamheter och SGU ser inte att det på kort sikt går att fullt ut ersätta kalkstenen från Slite med kalksten från någon annan enskild täkt i Sverige.

Potentialen för att importera kalksten eller cement från andra EU-länder är begränsad. Det är också tidskrävande att ställa om till importerad cement. Återvinning av betong för att minska cementproduktionen är inte en möjlig väg att gå, då den snarast ersätter ballastmaterialet och inte cementen som limmar ihop materialet.

SGU tillstyrker att bolaget meddelas tillstånd till ansökt verksamhet genom undantagsbestämmelsen under förutsättning att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på grundvattenförekomstens status uppfylls.

Läs hela yttrandet på sgu.se