Hem Mixat Regeringen gör ny utredning om cement!

Regeringen gör ny utredning om cement!

Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan.

Regeringen ger en rad myndigheter uppdraget att analysera efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Uppdraget ges till Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket.

– Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Uppdraget som regeringen ger till myndigheterna är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige.

Uppdraget består av tre deluppdrag som ska slutrapporteras den 31 maj 2022. Det första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter. Det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten och det tredje deluppdraget omfattar klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige. I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ansvarar för att samordna uppdraget som tagits fram utifrån analysbehov som har identifierats under ett departementsöverskridande arbete som har pågått sedan sommaren 2021.

Uppdraget ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt, det vill säga från Ramboll, SGU och Boverket, och som visat att merparten av de möjliga åtgärder som syftar till att underlätta för import av cement inte kan lösa en plötslig brist på cement, vilket ett produktionsstopp i kalkverksamheten vid Slite kan leda till. Däremot kan åtgärderna bidra till att en långsiktig tillgång till cement säkerställs vilket är en bedömning som regeringen delar.